Aktualności

Umed Coolturalnie! Prorektor ds. Rozwoju Uczelni — gościem studentów!


Prof. Dar­iusz Nowak — Prorek­tor ds. Roz­wo­ju Uczel­ni był goś­ciem kole­jnego spotka­nia z cyk­lu “Cooltur­alne spotkanie z…”, które 19 listopa­da, w ramach pro­jek­tu “Umed Cooltur­al­nie”, zor­ga­ni­zowali stu­den­ci naszej uczel­ni. Wiele osób, które chci­ały bliżej poz­nać Pna Rek­to­ra, zebrało się w łódzkiej piwiarni “Z innej becz­ki”.

Na spotka­niu poruszano bard­zo intere­su­jące młodych ludzi tem­aty, w tym związne nie tylko z życiem uczel­ni. Więc poza obec­ny­mi i przyszły­mi plana­mi na inwest­y­c­je naszej uczel­ni usłyszeliśmy his­tior­ie z dziecińst­wa, studiów, miłoś­ci, poglądów na otacza­jącą rzeczy­wis­tość, ulu­bionych zwierząt i wiele innych. Na koniec spotka­nia p. prof. otrzy­mał spec­jalne wyróżnie­nie Ambasado­ra Cooltu­ry na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

  • Opublikowano: 20 listopada 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP