Aktualności

UMED na Dzień Kobiet!


Ten szczegól­ny dla wszys­t­kich kobi­et dzień, stu­den­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, ucz­ciły przeprowadze­niem akcji eduka­cyjno-pro­fi­lak­ty­cznej w ramach pro­jek­tu Pink Lips IFM­SA-Poland pod­czas II edy­cji Stacji Kobi­et. Zor­ga­ni­zowane przez Łódzką Kolej Aglom­er­a­cyjną na Dwor­cu Fab­rycznym wydarze­nie cieszyło się dużą pop­u­larnoś­cią wśród łodzianek. Uczest­nicz­ki miały okazję uzyskać niezbędne infor­ma­c­je z zakre­su pro­fi­lak­ty­ki raka szyj­ki maci­cy, w tym poz­nać czyn­ni­ki ryzy­ka nowot­woru, jak i uświadomić sobie ogromne znacze­nie reg­u­larnie wykony­wanych badań cyto­log­icznych dla jego prewencji. Stu­den­t­ki uczyły również poprawnych tech­nik samobada­nia pier­si, a także starały się zwró­cić uwagę zain­tere­sowanych na pier­wsze zauważalne objawy najczęst­szego wśród kobi­et nowot­woru — raka pier­si. Swo­ją nowo zdobytą wiedzą uczest­nicz­ki mogły pochwal­ić się, biorąc udzi­ał w konkur­sie z atrak­cyjny­mi nagro­da­mi!

  • Opublikowano: 9 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP