Aktualności

UMED I FUMED WYRÓŻNIONE STATUETKĄ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ŁODZI PANIĄ HANNĘ ZDANOWSKĄ


4 lip­ca 2017 r. w Art. Inku­ba­tor w Łodzi odbyło się spotkanie, pod­czas którego Władze mias­ta pod­sumowały tegoroczne Łódzkie Senio­ralia.

Pamiątkową stat­uetkę oraz list grat­u­la­cyjny z rąk Prze­wod­niczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Opie­ki Społecznej Adama Wiec­zor­ka oraz Zastęp­cy Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzę­du Mias­ta Łodzi Iwony Iwan­ick­iej otrzy­mał Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz Stu­denck­ie Koło Naukowe Medy­cyny Ratunkowej i Medy­cyny Katas­trof Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Orga­ni­za­torzy wydarzenia podz­iękowali Part­nerom Majowych Dni Seniorów, przed­staw­ili pro­jek­ty dedykowane najs­tarszym mieszkań­com mias­ta oraz przy­bliżyli nowe możli­woś­ci współpra­cy.

  • Opublikowano: 6 lipca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP