Aktualności

UMED Innowacyjny od zawsze. Finał konkursu “Innowacyjne metody terapii i rehabilitacji”


W ramach XVII Fes­ti­walu Nau­ki Tech­ni­ki i Sztu­ki w dniu 7 kwiet­nia w Stre­fie Wiedzy I Innowacji odbył się dzień otwarty na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi — “UMED Innowa­cyjny od zawsze”. Uczest­ni­cy wysłuchali prezen­tacji doty­czą­cych implan­tów w chirurgii twar­zowo-szczękowej, reak­torów jądrowych lub port­felu wynalazków naszej uczel­ni, a także dowiedzieli się czym jest innowa­cyj­na psy­cho­der­ma­tolo­gia. W kole­jnych blokach tem­aty­cznych eksper­ci opowiedzieli o współpra­cy UMEDU z różny­mi insty­tuc­ja­mi oraz o nowej pomo­cy dydak­ty­cznej w edukacji zdrowot­nej jaką jest “Pirami­da Zdrowego Sty­lu Życia”.

Na zakończe­nie odbyło się rozstrzyg­nię­cie konkur­su “Innowa­cyjne metody ter­apii i reha­bil­i­tacji”. Po prezen­tacji wszys­t­kich final­istów, jury udało się na krótkie obrady i wręczyło nagrody, mi.in. table­ty oraz vouch­er na kwotę 5 tys. zło­tych do wyko­rzys­ta­nia w lab­o­ra­to­ri­ach badaw­czych Uczel­ni. W kat­e­gorii Stu­den­ci zwyciężyła Alek­san­dra Sibil­s­ka z pracą pt. “Sand­boots — pro­jekt butów naśladu­ją­cych chodze­nie po piasku”. W drugiej kat­e­gorii Liceal­iś­ci- najlep­sza okaza­ła się pra­ca Natalii Szczepańskiej pt. “Log­ic­Sock — skar­pet­ka do reha­bil­i­tacji płaskostopia”. Serdecznie grat­u­lu­je­my wszys­tkim lau­re­atom i już gorą­co zachę­camy do wzię­cia udzi­ału w kole­jnych edy­c­jach konkur­su. Dzięku­je­my Fun­dacji dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi za ufun­dowanie nagród rzec­zowych.

W dni­ach 8–9 kwiet­nia  na rynku w Man­u­fak­turze odbył się Piknik Naukowy. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi przy­go­tował mnóst­wo atrakcji dla zwiedza­ją­cych. Bard­zo dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się ekspery­men­ty chemiczne z wyko­rzys­taniem ciekłego azo­tu, które zor­ga­ni­zowali stu­den­ci z Koła Chemików. Swo­ją radą służyli także stu­den­ci kierunku pielęg­niarst­wa. Moż­na też było poz­nać tech­ni­ki elek­tro­fore­ty­czne i ułożyć kar­i­o­typ razem z przed­staw­iciela­mi Stu­denck­iego Koła Naukowego Gene­ty­ki Klin­icznej i Lab­o­ra­to­ryjnej. Zwiedza­ją­cy mogli dowiedzieć się wszys­tkiego o bak­te­ri­ach dzię­ki atrakcjom przy­go­towanym przez Łódzkie Towarzyst­wo Stu­den­tów Medy­cyny Lab­o­ra­to­ryjnej. Pokazy udziela­nia pier­wszej pomo­cy i umiejęt­noś­ci szy­bkiego reagowa­nia w sytu­ac­jach zagroże­nia zdrowia i życia zor­ga­ni­zowali stu­den­ci ratown­ict­wa medy­cznego z Koła Medy­cyny Ratunkowej i Medy­cyny Katas­trof im. dr Ras­musa. Pon­ad­to na stoisku Uni­w­er­syte­tu moż­na było zapoz­nać się z ofer­tą eduka­cyjną uczel­ni. Nie zapom­nieliśmy o najmłod­szych i dla nich zor­ga­ni­zowal­iśmy Szpi­tal Plus­zowego Misia — pro­jekt eduka­cyjny, który miał na celu oswo­je­nie dzieci z lekarzem i szpi­talem. Oprócz tego stu­den­ci z Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Stu­den­tów Medy­cyny — IFMSA Poland, przy­go­towali wiele innych atrakcji i pro­jek­tów, m.in. “Anato­mia na Start”, “Kostek z Klasą”, “Pedi­a­tria na miękko — oswoić cukrzy­cę” i “Iskra dla ser­ca”. Z kolei w niedzielę Mło­da Far­ma­c­ja pokazy­wała hodowle roślin in vit­ro, preparaty pasożytów i preparaty mikroskopowe roślin, a także tech­ni­ki wyrobu maś­ci.

  • Opublikowano: 10 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP