Aktualności

UMED kobietom!


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi przy współpra­cy z IFM­SA-Poland, serdecznie zaprasza do udzi­ału w wyjątkowej kon­fer­encji poświę­conej pro­fi­lak­tyce raka pier­si oraz raka szyj­ki maci­cy, która odbędzie się 23 sty­cz­nia 2018 r. o godz. 9.00 na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym (ul. Muszyńskiego 1, sala 4B).

Kon­fer­enc­ja skierowana jest przede wszys­tkim do kobi­et, ale mężczyźni są również bard­zo mile widziani.

Nowot­wory pier­si są dużym prob­le­mem onko­log­icznym w kra­jach rozwinię­tych oraz naras­ta­ją­cym prob­le­mem w kra­jach rozwi­ja­ją­cych się. Każdego roku rak pier­si wykry­wany jest u 18 tys. Polek, z których aż 1/3 prze­gry­wa walkę z chorobą.

Jed­nocześnie według danych Min­is­terst­wa Zdrowia rak szyj­ki maci­cy zaj­mu­je szóste miejsce wśród zare­je­strowanych nowot­worów u kobi­et. Nowot­wory złośli­we szyj­ki maci­cy stanow­ią 3,5% zachorowań i powodu­ją 3,8% zgonów nowot­worowych u kobi­et (siód­ma przy­czy­na zgonów nowot­worowych).

Z każdym rok­iem świado­mość doty­czą­ca pro­fi­lak­ty­ki wzras­ta, jed­nak kobi­ety nie wyko­rzys­tu­ją jej w prak­tyce. Połowa z nas nigdy nie prowadz­iła badań pod kątem raka pier­si! Skala umier­al­noś­ci pokazu­je, że kobi­ety zgłasza­ją się do lekarza zbyt późno, dopiero wtedy, kiedy pojaw­ia się coś naprawdę niepoko­jącego.

UMED kobi­etom! ma na celu uświadomie­nie jak waż­na jest pro­fi­lak­ty­ka we wczes­nym wykry­wa­niu raka a tym samym w walce z chorobą. Chce­my pokazać kobi­etom na co powin­ny zwracać uwagę, jak mogą badać się samodziel­nie i jak częs­to powin­ny kon­trolować swój stan zdrowia u lekarza. Trze­ba pamię­tać, że rak wcześnie wykry­ty i zdi­ag­no­zowany jest całkowicie wyleczal­ny.

 

Pro­gram kon­fer­encji:

I część – Rak pier­si

9:00 – 9:05         Przy­wi­tanie uczest­ników

9:05 – 9:45          Wykład Pro­fe­so­ra Janusza Piekarskiego z Klini­ki Chirurgii Onko­log­icznej
„Rak pier­si – epi­demi­olo­gia, rozpoz­nanie, pod­sta­wowe zasady leczenia”.

9:45 – 10:20       Wys­tąpi­e­nie Ama­zonek „Wykryj zmi­any jak najw­cześniej — rozpoz­naj raka  pier­si”.

10:20 – 10:55     Wys­tąpi­e­nie Brafit­ter­ki „Odpowied­ni dobór biustonosza w pro­fi­lak­tyce raka pier­si”.

10:55 – 11:05     Niespodzian­ka dla uczest­ników.

11:05 – 11:45     Część prak­ty­cz­na – ćwiczenia na fan­tomach.

11:45 – 12:00     Prz­er­wa

 

II część – Rak szyj­ki maci­cy

12:00 – 12:50     Wykład Pro­fe­so­ra Jac­ka Wilczyńskiego – Kierown­i­ka Klini­ki Ginekologii Oper­a­cyjnej i Onko­log­icznej, Szpi­tal im. M. Madurow­icza — „Pro­fi­lak­ty­ka raka szyj­ki maci­cy”.

12:50 – 13:20     Wykład o wczes­nej pro­fi­lak­tyce prze­ci­wnowot­worowej. Kam­pa­nia „Rakoo­brona” – Fun­dac­je Rosa i Fun­dac­ja Sen­so­ria.

13:20 – 13:30     Pod­sumowanie i zakończe­nie kon­fer­encji.

 

Każdy Uczest­nik kon­fer­encji będzie miał możli­wość wzię­cia udzi­ału w konkur­sie. Serdecznie zaprasza­my! Licz­ba miejsc ogranic­zona.

Ter­min zgłoszeń upły­wa 19 sty­cz­nia 2018 r.

Aby wziąć udzi­ał w kon­fer­encji należy zare­je­strować się do dnia 19 sty­cz­nia. Zapisy wyłącznie przez Intranet (kafelek „Zapisy na szkole­nia”).

  • Opublikowano: 17 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP