Aktualności

UMED liderem w Rankingu Szanghajskim GRAS 2023


Poz­nal­iśmy wyni­ki prestiżowego rankingu Shang­hai Glob­al Rank­ing of Aca­d­e­m­ic Sub­jects (GRAS) 2023 – między­nar­o­dowego zestaw­ienia uczel­ni w ramach 5 dziedzin i 55 dyscy­plin naukowych.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zajął 1. miejsce w dyscy­plin­ie medy­cy­na klin­icz­na wśród pol­s­kich uczel­ni sklasy­fikowanych w zestaw­ie­niu, co oznacza awans w sto­sunku do ubiegłego roku. Dodatkowo uczel­nia awan­sowała w klasy­fikacji w obszarze zdrowie pub­liczne prze­suwa­jąc się z czwartej do trze­ciej set­ki rankingu.

Shang­hai Rank­ing Con­sul­tan­cy pub­liku­je rank­ing GRAS od 2009 r, a obec­nie stosowana metodolo­gia obow­iązu­je od 2017 r. W zestaw­ie­niu uczel­nie oce­ni­ane są w 55 dziedz­i­nach z zakre­su nauk przy­rod­niczych, inżynierii, nauk o życiu, nauk medy­cznych oraz nauk społecznych. Ostate­cznie w tegorocznym rankingu znalazło się pon­ad 1900 uni­w­er­sytetów ze 104 kra­jów i regionów.

Rankin­gi GRAS wyko­rzys­tu­ją wybrane, obiek­ty­wne wskaźni­ki aka­demick­ie oraz dane pochodzące z nieza­leżnych źródeł, aby zmierzyć i porów­nać wyni­ki uczel­ni w poszczegól­nych dziedz­i­nach i dyscy­plinach naukowych. Kluc­zowe wskaźni­ki to przede wszys­tkim rezul­taty badań, ich wpływ i jakość, współpra­ca między­nar­o­dowa oraz otrzy­mane nagrody aka­demick­ie.

  • Opublikowano: 3 listopada 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP