Aktualności

UMED ubiega się o logo „HR Excellence in Research”


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi ubie­ga się o przyz­nanie logoHR Excel­lence in Research”, które stanowi prestiżowe wyróżnie­nie przyz­nawane przez Komisję Europe­jską dla insty­tucji sfery B+R, które wdrożą zasady Europe­jskiej Kar­ty Naukow­ca i Kodek­su Postępowa­nia przy rekru­tacji pra­cown­ików naukowych do swoich wewnętrznych reg­u­lacji, a tym samym stworzą przy­jazne środowisko pra­cy i trans­par­entne zasady rekru­tacji pra­cown­ików naukowych.

Komis­ja Europe­js­ka przyz­na­je wyróżnienia w ramach real­iza­cji strate­gii Human Resources Strat­e­gy for Researchers nakierowanej na zwięk­szanie atrak­cyjnoś­ci warunk­ów pra­cy naukow­ców w UE. Dzi­ała­nia te mają przy­czynić się do zwięk­sza­nia licz­by pra­cown­ików naukowych insty­tucji europe­js­kich. KE wspiera insty­tuc­je wdraża­jące zasady Europe­jskiej Kar­ty i Kodek­su orga­nizu­jąc spotka­nia i dyskus­je z ich udzi­ałem oraz pro­mu­jąc je wśród między­nar­o­dowych orga­ni­za­cji i naukow­ców jako te, które zapew­ni­a­ją najlep­sze warun­ki pra­cy i roz­wo­ju.

Logo HR Excel­lence in Research stanowi zobow­iązanie insty­tucji do wdroże­nia zasad Europe­jskiej Kar­ty Naukow­ca i Kodek­su, wyrażone w anal­izie potrzeb (Inter­nal Gap Analy­sis) oraz planie dzi­ałań napraw­czych (Action Plan), które insty­tuc­ja przed­staw­ia we wniosku. Komis­ja Europe­js­ka co dwa lata kon­trolu­je postępy w real­iza­cji zaplanowanych dzi­ałań, zaś w przy­pad­ku stwierdzenia uchy­bień pra­wo do uży­wa­nia znaku może zostać cofnięte.

W celu real­iza­cji założeń HR  Excel­lence w naszej Uczel­ni powołano:

Komitet Steru­ją­cy w składzie:

prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy Zagranicznej,

dr hab. Woj­ciech Fendler — Kierown­ik Zakładu Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej

Lidia Solec­ka – Z‑ca Kwest­o­ra

Agniesz­ka Komorows­ka-Michałek – Dyrek­tor Biu­ra Kadr,

Jarosław Horodec­ki – Dyrek­tor Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju

Justy­na Wojtczak – Dyrek­tor Biu­ra Obsłu­gi Studiów.

 

Koor­dy­na­torem pro­jek­tu jest mgr Aga­ta Wiśniews­ka- Dzi­ał Pro­jek­tów, Biuro Nau­ki Strate­gii i Roz­wo­ju (email: agata.wisniewska@umed.lodz.pl).

W kwiet­niu br. Uni­w­er­sytet Medy­czny wysłał tzw. Deklarację Popar­cia dla zasad Kar­ty i Kodek­su oraz zobow­iąza­nia do wdroże­nia Strate­gii HRS4R oraz poli­ty­ki otwartych i prze­jrzystych pro­cesów rekru­tacji OTM‑R

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/declaration-endorsement

Obec­nie trwa­ją prace nad przy­go­towaniem doku­men­tów pro­jek­towych. Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich pra­cown­ików naukowych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego do współpra­cy!

 

Załącznik: Europe­js­ka Kar­ta Naukow­ca

  • Opublikowano: 14 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP