Aktualności

UMED ubiega się o Logo „HR Excellence in Research”


Uniwersytet Medyczny w Łodzi ubiega się o przyznanie logoHR Excellence in Research”, które stanowi prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską dla tych instytucji sfery B+R, które wdrożą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do swoich wewnętrznych regulacji, w wyniku których tworzone jest przyjazne środowisko pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych.

Komisja Europejska przyznaje wyróżnienia w ramach realizacji strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. KE wspiera instytucje wdrażające zasady Europejskiej Karty i Kodeksu organizując spotkania i dyskusje z ich udziałem oraz promując je wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Należy podkreślić, iż logo HR Excellence in Research stanowi zobowiązanie instytucji do wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu, wyrażone w analizie potrzeb (Internal Gap Analysis) oraz planie działań naprawczych (Action Plan), które instytucja przedstawia we wniosku. Dlatego też Komisja Europejska co dwa lata kontroluje postępy w realizacji zaplanowanych działań, zaś w przypadku stwierdzenia uchybień prawo do używania znaku może zostać cofnięte.

Uczelniany Zespół ds. HR Excellence in Research, w którego skład wchodzą Prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej, Agnieszka Komorowska-Michałek – Dyrektor Biura Kadr,  Aneta Andrzejczyk Z-ca Dyrektora Biura Nauki, Strategii i Rozwoju, oraz dr Izabela Żakowska przeprowadził wewnętrzną analizę na podstawie wypełnionych przez Państwa ankiet, w wyniku której powstała Uczelniana Strategia Human Resources Strategy for Researchers.

 

Medical University of Lodz is applying for the „HR Excellence in Research” Logo – a prestigious award granted to the R & D institutions and organizations financing research who implement the principles of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers into their internal regulations,  creating pleasant working environment  and transparent rules of researcher recruitment.

The European Commission awards this distinction as part of implementing the Human Resources Strategy for Researchers, aimed at increasing the attractiveness of researchers’ working conditions in the EU. These activities are expected to contribute to increasing the number of academic staff of the European institutions. The EC supports the institutions implementing the principles of the European Charter and Code by organizing meetings and discussions with their participation and promoting them among international organizations and scientists as those that provide the best conditions of work and development for researchers.It should be emphasized that the HR Excellence in Research logo is an obligation of the applicant institution to implement the principles of the European Charter for Researchers and the Code expressed in the corrective Action Plan, which the institution presents in the application. For this reason, the European Commission monitors the progress in the implementation of planned activities every two years. If irregularities are found, the right to use the distinction may be revoked.

The Committee for HR Excellence in Research at MUL conducted internal gap analysis based on the surveys filled in by MUL employees and, in consequence, developed the Human Resources Strategy for Researchers of the Medical University of Lodz.

 

Europejska Karta Naukowca / Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych:

HR Strategy for Reseearchers:

  • Opublikowano: 15 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP