Aktualności

UMED w czołówce uczelni publicznych wg Ranking Perspektywy 2023


Poz­nal­iśmy wyni­ki Rankingu Szkół Wyższych Per­spek­ty­wy 2023. W rankingu aka­demic­kich uczel­ni pub­licznych Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zajął w tym roku 11. miejsce. Uczel­nia została wysoko oce­niona w kat­e­gorii efek­ty­wność naukowa ‑3. miejsce oraz pub­likac­je – 4 miejsce.

Odno­towal­iśmy niewiel­ki spadek w sto­sunku do ubiegłego roku. Patrząc jed­nak na uczel­nie, które nas w tegorocznej edy­cji wyprzedz­iły i na te które są tuż za nami dostrzegamy naprawdę niewielkie różnice. To powin­no być dla nas syg­nałem ostrze­gaw­czym i motywacją do dzi­ała­nia. Nadal jed­nak jesteśmy w czołów­ce uczel­ni pub­licznych w Polsce i to jest powód do zad­owole­nia – mówi prof. Radzisław Kordek, Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Wzorem lat ubiegłych Kapituła Rankingu ogłosiła również wyni­ki Rankingu Kierunk­ów Studiów, w którym dane kierun­ki oce­ni­ane są pod wzglę­dem m.in. potenc­jału aka­demick­iego (kat­e­go­ria naukowa), potenc­jału dydak­ty­cznego (akredy­tac­je, jakość przyję­tych na stu­dia), potenc­jału naukowego (pub­likac­je, cytowal­ność, FWCI, FWVI), umiędzy­nar­o­dowie­nie (pub­likac­je we współpra­cy zagranicznej, stu­den­ci zagraniczni) kry­te­ria dodatkowe (np. wyni­ki egza­m­inów państ­wowych).

Miło nam poin­for­mować, że kierunek kos­me­tolo­gia został uznany za najlep­szy w kra­ju, a wysok­ie miejsce zajęły również

  • ratown­ict­wo medy­czne – 2 miejsce
  • zdrowie pub­liczne – 3. Miejsce
  • pielęg­niarst­wo – 3. Miejsce
  • lekars­ki – 4. Miejsce
  • diete­ty­ka – 4. Miejsce 
  • anal­i­ty­ka medy­cz­na – 5. miejsce
  • far­ma­c­ja – 6. miejsce

Rank­ing Uczel­ni Wyższych Per­spek­ty­wy to ogólnopol­skie zestaw­ie­nie szkół wyższych pub­likowane od 2000 r. Rank­ing Uczel­ni Aka­demic­kich Per­spek­ty­wy 2023 obe­j­mu­je pol­skie uczel­nie aka­demick­ie (pub­liczne oraz niepub­liczne), które posi­ada­ją uprawnienia do nadawa­nia stop­nia dok­to­ra w co najm­niej jed­nej dyscy­plin­ie naukowej oraz posi­ada­ją min­i­mum 200 stu­den­tów studiów stacjonarnych. W Rankingu uwzględ­nione zostały uczel­nie, które miały przy­na­jm­niej dwa roczni­ki absol­wen­tów. Tegorocz­na metodolo­gia rankingu obe­j­mu­je takie para­me­try jak: prestiż (12%), absol­wen­ci na rynku pra­cy (12%), potenc­jał naukowy (15%), innowa­cyjność (8%), efek­ty­wność naukowa (28%), warun­ki ksz­tałce­nia (10%), umiędzy­nar­o­dowie­nie (15%)

Dodatkowe infor­ma­c­je na tem­at metodologii:

https://2023.ranking.perspektywy.pl/article/metodologia-rankingu-uczelni-akademickich-2023

Pełny rank­ing:

https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-akademickich

 

  • Opublikowano: 29 czerwca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP