Aktualności

UMED ma własny mural. Centrum Kliniczno-Dydaktyczne ozdobiło „Serce Adama”


2 grud­nia br. ofic­jal­nie ukońc­zono pracę nad muralem, który ozdo­bił ścianę budynku Auli Północ­nej w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Pro­jekt pow­stał we współpra­cy z Fun­dacją Urban Forms, a tym samym dołączył do ofic­jal­nej mapy murali Łodzi. Naszym celem było pod­kreśle­nie, że kam­pus przy Pomorskiej 251 jest miejscem twor­zonym przez i dla stu­den­tów. Mur­al ma spraw­ić, że będzie ono dla nich jeszcze bardziej przy­jazne i atrak­cyjne, a także chęt­nie odwiedzane przez mieszkańców mias­ta. Chcieliśmy „odczarować” to miejsce, które Łodzianom nadal może kojarzyć się tylko ze szpi­talem.

Twór­cą pro­jek­tu oraz lid­erem zespołu pracu­jącego nad muralem jest Piotr Chrzanows­ki – doświad­c­zony i niezwyk­le utal­en­towany twór­ca, absol­went łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego pro­jekt naw­iązu­je do Stworzenia Adama – fresku autorstwa Michała Anioła. Artys­ta przyz­na­je, że chci­ał odciągnąć uwagę od bib­li­jnego aspek­tu dzieła, dlat­ego wplótł w całość łańcuch DNA, który prze­chodzi między boską a ludzką ręką, zamyka­jąc kom­pozy­cję z prawej strony. To zetknię­cie misty­cyz­mu ze światem nau­ki, a pra­ca, jak pod­kreśla autor, nie ma charak­teru dosłownego, a jedynie sym­bol­iczny.

Pod­czas uroczys­tego odsłonię­cia muralu obec­ni byli przed­staw­iciele uczel­ni: Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich — prof. Janusz Piekars­ki, Z‑ca Kan­clerza ds. Inwest­y­cyjno-Tech­nicznych – Michał Marek, prof. Maciej Borowiec – Kierown­ik Kat­edry Gene­ty­ki Klin­icznej i Lab­o­ra­to­ryjnej, pra­cown­i­cy Biu­ra Pro­mocji, które było pomysło­daw­cą przed­sięwz­ię­cia, a także przed­staw­iciel­ki Fun­dacji Urban Forms oraz autor pro­jek­tu – Piotr Chrzanows­ki i jego współwykon­aw­ca – Woj­ciech Żyznows­ki.

Fun­dac­ja Urban Forms sku­pia swo­je dzi­ała­nia wokół sze­roko pojętej kul­tu­ry miejskiej, kon­cen­tru­jąc się na pro­mocji oraz wspiera­niu inic­jatyw społecznych, artysty­cznych i eduka­cyjnych. Dzieła stwor­zone przez artys­tów współpracu­ją­cych z Fun­dacją Urban Forms tworzą stałą ekspozy­cję sztu­ki ulicznej w pub­licznej przestrzeni mias­ta. Gale­ria ta skła­da się z pon­ad 50 wielko­for­ma­towych ulicznych mal­owideł umieszc­zonych bezpośred­nio na elewacji budynków. Dzisi­aj do tej galerii dołączyło „Serce Adama”, bo tak nazwano mur­al przy Pomorskiej 251.

 

  • Opublikowano: 2 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP