Aktualności

UMED wolny od dymu


Zaprasza­my wszys­t­kich pra­cown­ików i stu­den­tów na wykłady w ramach drugiej kam­panii antyniko­tynowej przy­go­towanej przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi.

21.05 Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny, ul. Muszyńskiego 1, aula 4B

Na miejs­cu oprócz cyk­lu wykładów będzie też moż­na zro­bić sobie spirometrię i pomi­ary zawartoś­ci tlenku węgla w wydy­chanym powi­etrzu.

  • Opublikowano: 15 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP