Aktualności

UMED wśród 5% najlepszych uczelni wg międzynarodowego rankingu CWUR


Miło nam poin­for­mować, że Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi znalazł się wśród 5% najlep­szych uczel­ni wg listy Glob­al 2000 opra­cow­anej przez Cen­ter for World Uni­ver­si­ty Rank­ings (edy­c­ja 2023). W rankingu sklasy­fikowano 20 531 uczel­ni oraz insty­tutów naukowych z całego świa­ta oraz 40 z Pol­s­ki.

Zaj­mu­jąc 12. miejsce w Polsce jesteśmy jed­ną z trzech najwyżej sklasy­fikowanych uczel­ni medy­cznych tuż za Warsza­wą i Wrocław­iem.

Od 2012 r. Cen­ter for World Uni­ver­si­ty Rank­ings (CWUR) pub­liku­je aka­demic­ki rank­ing świa­towych uni­w­er­sytetów, który oce­nia jakość ksz­tałce­nia (licz­ba absol­wen­tów uczel­ni nagrod­zona w między­nar­o­dowych konkur­sach), zatrud­nie­nie absol­wen­tów (udzi­ał absol­wen­tów w najwyższych stanowiskach kierown­iczych w najwięk­szych fir­ma­ch), jakość naukowa (licz­ba pra­cown­ików naukowych, którzy zdobyli wyróżnienia aka­demick­ie) i poziom prowad­zonych badań naukowych (jakość pub­likacji, wskaźnik cytowań, licz­ba między­nar­o­dowych paten­tów). Rank­ing nie anki­etu­je uczel­ni, pole­ga na danych z nieza­leżnych źródeł i dostęp­nych baz.

Dodatkowe infor­ma­c­je na tem­at rankingu i jego metodologii:

https://cwur.org/

  • Opublikowano: 16 maja 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP