Aktualności

UMmagazyn 1/2018


Wita­my wszys­t­kich Czytel­ników w pier­wszym numerze 2018 roku!

W bieżą­cym wyda­niu gorą­co pole­camy wywiad z prof. Jakubem Fich­ną oraz artykuł o nowym inter­dyscy­pli­narnym pro­gramie studiów dok­troanc­kich InteChemMed.

Na łamach numeru pod­sumowu­je­my też pier­wszą edy­cję Medy­cznego Uni­w­er­syte­tu Dziecięcego oraz tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy w naszym szta­bie.

Zachę­camy także, aby zajrzeć do dzi­ału UMstu­den­ci, gdzie zna­j­da Państ­wo m.in. mate­ri­ały przy­go­towane przez stu­den­tów studiów anglo­języ­cznych.

Zaprasza­my do lek­tu­ry!

  • Opublikowano: 1 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP