Aktualności

UMmagazyn 4/2017


Z przy­jem­noś­cią wita­my wszys­t­kich Czytel­ników w nowym roku aka­demickim! W najnowszym numerze “UMmagazynu” pole­camy artykuł Kan­clerza UM dr. Jac­ka Grabowskiego — Jak zmieni­amy Cen­trum Sportu. Przeczy­tamy w nim o mod­ern­iza­cji naszego obiek­tu sportowego.

Na łamach numeru pod­sumowu­je­my też pier­wszą edy­cję pro­jek­tu men­torskiego kUMpel, w ramach którego ośmiu zdol­nych liceal­istów probowało swoich sił w świecie nau­ki. O swo­jej drodze do sukce­su opowia­da dr n. med. Pauli­na Hej­duk z Zakładu Biotech­nologii Medy­cznej.

Zachę­camy też do lek­tu­ry roz­mowy z Prze­wod­niczą­cym Dok­toranck­iego Forum Uczel­ni Medy­cznych Mateuszem Kowal­czykiem.

  • Opublikowano: 31 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP