Aktualności

„UMmagazyn” – nowa odsłona biuletynu UM w Łodzi


umag_grafika

Drodzy Czytel­ni­cy!

Początek 2017 roku jest dla nas wyjątkowy, ponieważ po tygod­ni­ach przy­go­towań może­my zaprezen­tować Państ­wu nową odsłonę uczel­ni­anego biule­tynu. „UMmagazyn” to nowe wcie­le­nie naszego cza­sopis­ma, które — mamy nadzieję — przy­pad­nie naszym odbior­com do gus­tu.

W inau­gu­ra­cyjnym wyda­niu gorą­co pole­camy Państ­wu wywiad z Dziekan Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu, prof. Mał­gorza­tą Wągrowską-Danilewicz oraz pod­sumowanie dzi­ałań uczel­ni­anego sztabu WOŚP.

O swo­jej drodze do sukce­su w tym numerze opowia­da p. Aga­ta Jar­muż.

W dziale UMstu­den­ci szczegól­nie pole­camy relację naszych absol­wen­tów z wiz­y­ty w Japonii oraz artykuł byłego prze­wod­niczącego Rady Samorzą­du Dok­toran­tów Marcin­em Ciszewskim.

Życzymy przy­jem­nej lek­tu­ry!

Redakc­ja „UMmagazynu”

  • Opublikowano: 22 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP