Aktualności

UNIWERSYTECKIE DOFINANSOWANIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH BADACZY


W dniu 20 lutego 2024 r. Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wydał zarządze­nie w spraw­ie wprowadzenia Reg­u­laminu Dofi­nan­sowa­nia Udzi­ału Dok­toran­tów i Młodych Badaczy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w kon­fer­enc­jach między­nar­o­dowych o wysok­iej renomie.

Reg­u­lamin został stwor­zony zgod­nie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce oraz ustal­e­ni­a­mi Statu­tu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Jego celem jest wspar­cie pro­ce­su naw­iązy­wa­nia współpra­cy naukowej w ramach real­iza­cji między­nar­o­dowych pro­jek­tów badaw­czych, w tym pro­gra­mu Hory­zont Europa.

Przewidu­je on przyz­nawanie dofi­nan­sowa­nia dla akty­wnego udzi­ału w kon­fer­enc­jach między­nar­o­dowych o wysok­iej renomie, umożli­wia­jąc prezen­tac­je ustne na tere­nie Europy. Wniosek o dofi­nan­sowanie może składać młody badacz lub dok­torant, podle­ga­jąc oce­nie Zespołu Ekspertów.

Reg­u­lamin określa także warun­ki, kry­te­ria oce­ny wniosków oraz sposób wydatkowa­nia przyz­nanych środ­ków. Dofi­nan­sowanie może wynosić do 7 000,00 zł na pokrycie kosztów kon­fer­encji, podróży, zak­wa­terowa­nia i diety.

Przys­tępu­ją­cy do konkur­su zobow­iązu­ją się do złoże­nia rapor­tu po kon­fer­encji, zaw­ier­a­jącego listę naw­iązanych kon­tak­tów z zagraniczny­mi ośrod­ka­mi badaw­czy­mi, oraz powiadomienia społecznoś­ci aka­demick­iej o możli­woś­ci współpra­cy.

Wnios­ki o dofi­nan­sowanie moż­na składać w try­bie ciągłym w aplikacji Pro­ces Por­tal AP12 Kore­spon­denc­ja wewnętrz­na UMED, odbior­ca kore­spon­dencji „Dzi­ał Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych”. Więcej infor­ma­cji na tem­at Reg­u­laminu moż­na uzyskać w Dziale Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych.

Treść zarządzenia:
Zarządze­nie nr 115/2023 z dnia 5 grud­nia 2023 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

  • Opublikowano: 22 marca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP