Aktualności

Uniwersytet Medyczny laureatem konkursu „Inkubator Innowacyjności+”


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi został lau­re­atem konkur­su „Inku­ba­tor Innowa­cyjnoś­ci+”, ogłos­zonego przez Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego. Pro­jekt real­i­zowany będzie przez Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii UM w Łodzi (lid­er pro­jek­tu) oraz ana­log­iczne biu­ra kon­sor­c­jan­tów: Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, Uni­w­er­syte­tu Warmińsko — Mazurskiego w Olsz­tynie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Celem pro­gra­mu jest wspar­cie pro­ce­su zarządza­nia wynika­mi badań naukowych i prac roz­wo­jowych, w szczegól­noś­ci ich komer­c­jal­iza­c­ja. Real­iza­c­ja przed­sięwz­ię­cia przy­czyni się do pro­mocji osiąg­nięć naukowych, zwięk­szenia ich wpły­wu na rozwój innowa­cyjnoś­ci oraz wzmoc­nienia współpra­cy między środowiskiem naukowym, a otocze­niem gospo­dar­czym.

Pro­jekt będzie real­i­zowany od mar­ca 2017 roku do sty­cz­nia 2019 roku. A jego zakres to:

  1. Inicjowanie oraz wzmac­ni­an­ie współpra­cy między środowiskiem naukowym a otocze­niem gospo­dar­czym, w tym poszuki­wanie pod­miotów zain­tere­sowanych wdroże­niem wyników badań naukowych i prac roz­wo­jowych, przez pro­mocję ofer­ty tech­no­log­icznej oraz udzi­ał w wys­tawach i tar­gach typu „sci­ence to busi­ness’.
  2. Przy­go­towanie pro­jek­tów komer­c­jal­iza­cji wyników badań naukowych i prac roz­wo­jowych, zaw­ier­a­ją­cych w szczegól­noś­ci anal­izy potenc­jału rynkowego wynalazków oraz anal­izy ich gotowoś­ci wdroże­niowej, a także wyce­ny praw włas­noś­ci prze­mysłowej,
  3. Zarządzanie port­felem tech­nologii obe­j­mu­jące w szczegól­noś­ci:
  • mon­i­torowanie i anal­izy wyników badań naukowych lub prac roz­wo­jowych pod wzglę­dem ich użytecznoś­ci prak­ty­cznej,
  • anal­izy potrzeb rynku służące wyborowi tem­atów badań naukowych lub prac roz­wo­jowych oraz badanie stanu tech­ni­ki przed rozpoczę­ciem badań lub prac,
  • prowadze­nie bazy danych o real­i­zowanych pro­jek­tach badaw­czych, osiąg­nię­tych rezul­tat­ach i możli­woś­ci ich zas­tosowa­nia w prak­tyce,
  • anal­izy możli­woś­ci uzyska­nia ochrony paten­towej oraz możli­woś­ci komer­c­jal­iza­cji wyników badań naukowych i prac roz­wo­jowych przed ich opub­likowaniem.
  1. Dofi­nan­sowanie prac przed­w­droże­niowych, w tym dodatkowych testów lab­o­ra­to­ryjnych lub dos­tosowa­nia wynalazku do potrzeb zain­tere­sowanego naby­w­cy.

CIiTT UM w Łodzi zaprasza do współpra­cy naukow­ców naszej Uczel­ni prag­ną­cych uzyskać wspar­cie w bada­ni­ach przed­w­droże­niowych oraz komer­c­jal­iza­cji wyników swoich badań naukowych oraz przed­siębior­ców chcą­cych sko­rzys­tać z ofer­ty tech­no­log­icznej UM w Łodzi.

 

 

Kon­takt:                                                                                                                          

  • Opublikowano: 17 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP