Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi gospodarzem Konferencji Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych


W dni­ach 17–18 maja 2017 r. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi goś­cił Kan­clerzy i Kwest­orów Uczel­ni Medy­cznych, którzy dysku­towali na tem­at roli Kan­clerzy i Kwest­orów po reformie szkol­nict­wa wyższego. Spotkanie otworzył Kan­clerzy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – Jacek Grabows­ki.

W pro­gramie obrad znalazło się także wys­tąpi­e­nie przed­staw­icieli Min­is­terst­wa Zdrowia – Katarzyny Chmielewskiej oraz Stanisława Stel­macha z Depar­ta­men­tu Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego.

W pier­wszej częś­ci spotka­nia przed­staw­iono kon­cepcję reformy szkol­nict­wa wyższego oraz narzędzia wspier­a­jące zarządzanie strate­giczne w mod­elu strate­gii UM w Łodzi w kon­tekś­cie obow­iązku powier­niczego.

Osob­ny pan­el poświę­cony został narzędziom i pro­jek­tom wspier­a­ją­cym real­iza­cję strate­gii uczel­ni. Przed­staw­iciele Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi prezen­towali m.in. sys­tem oce­ny okre­sowej pra­cown­ików (SOOP), sys­tem rekru­tacji na stu­dia zin­te­growany z sys­te­mem obsłu­gi uczel­ni czy sys­tem planowa­nia i doku­men­towa­nia pra­cy pielęg­niarek.

Spotkanie odbyło się w Stre­fie Wiedzy i Innowacji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

  • Opublikowano: 22 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP