Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Philips Polska podpisali umowę o współpracy


13 czer­w­ca w Stre­fie Wiedzy i Innowacji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyło się pod­pisanie umowy o współpra­cy pomiędzy Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Łodzi i Philips Pol­s­ka. Uczel­nię reprezen­towała prof. Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą oraz dr Jacek Grabows­ki – Kan­clerz. Nato­mi­ast ze strony Philips Pol­s­ka umowę pod­pisał Marcin Bruszews­ki – Dyrek­tor Gen­er­al­ny Philips Health Sys­tems w Polsce i kra­jach bał­ty­c­kich oraz Michał Kępow­icz, Dyrek­tor ds. Relacji Zewnętrznych.

W ramach pod­pisanego porozu­mienia strony zadeklarowały współpracę w obszarze pro­jek­tów naukowych, eduka­cyjnych i wdroże­niowych,  ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem wypra­cow­a­nia innowa­cyjnych rozwiązań w zakre­sie opie­ki koor­dynowanej, telem­e­dy­cyny, przewlekłych chorób cywiliza­cyjnych oraz akty­wnego i zdrowego starzenia się. Kluc­zowe założe­nia porozu­mienia doty­czą także pop­u­laryza­cji wiedzy na tem­at innowacji w sys­temie opie­ki zdrowot­nej oraz roz­wo­ju ośrod­ka ref­er­en­cyjnego, funkcjonu­jącego w Łodzi w ramach Europe­jskiego Part­nerst­wa na rzecz Akty­wnego i Zdrowego Starzenia (EIP AHA). W najbliższych miesią­cach, w opar­ciu o zapisy porozu­mienia, opra­cow­ana zostanie propozy­c­ja wspól­nych pro­jek­tów i har­mono­gram dzi­ałań. Szczegóły real­iza­cji konkret­nych inic­jatyw reg­u­lowane będą w drodze odręb­nych porozu­mień.

Bezpośred­nio po pod­pisa­niu umowy odbyło się spotkanie robocze, pod­czas którego strony zaprezen­towały swo­ją dzi­ałal­ność oraz strate­giczne pro­jek­ty. Dyskus­ja doty­czyła możli­woś­ci aplikowa­nia o środ­ki finan­sowe oraz rozsz­erzenia współpra­cy o kole­jne pod­mio­ty np. szpi­tale klin­iczne.

Osoba­mi wyz­nac­zony­mi do koor­dynowa­nia dzi­ałań wynika­ją­cych z zapisów umowy są:

- ze strony Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – Piotr Jagiełło (email: piotr.jagiello@umed.lodz.pl)
— ze strony Philips Pol­s­ka – Łukasz Chylic­ki (email: lukasz.chylicki@philips.com)

 

  • Opublikowano: 14 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP