Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczyna budowę Centrum Symulacji Medycznych


W dniu 20 wrześ­nia br. odbyło się pod­pisanie umowy na budowę Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Gen­er­al­nym wykon­aw­cą inwest­y­cji jest fir­ma Skan­s­ka S.A. Umowa została zawarta w for­mule zapro­jek­tuj i wybuduj. Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych zlokali­zowane będzie na poziomie 12 i 13 budynku A‑1 Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Łącz­na powierzch­nia użytkowa inwest­y­cji to ok 4800 m², a wartość kon­trak­tu to blisko 20 mln zł. Ter­min ukończenia inwest­y­cji zaplanowano na 31 sierp­nia 2017 r.

W ramach Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych pow­stanie szpi­tal­ny odd­zi­ał ratunkowy, sala inten­sy­wnej ter­apii, sale oper­a­cyjne, sale porodowe i położnicze oraz pra­cown­ie nau­ki  umiejęt­noś­ci tech­nicznych dla stu­den­tów, lekarzy, pielęg­niarek oraz ratown­ików medy­cznych.

Główną ideą Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych jest wspól­ny tren­ing zespołów medy­cznych na wielu poziomach i spec­jal­iza­c­jach świad­czenia opie­ki medy­cznej, począwszy od pomo­cy pielęg­niarskiej, przez inten­sy­wną ter­apię.

Zaję­cia prowad­zone w ten sposób uczą nie tylko prak­ty­cznych umiejęt­noś­ci, ale również pra­cy w zes­pole – mówi prof. Dar­iusz Nowak, Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Roz­wo­ju Uczel­ni. Wszys­tko odby­wać się będzie w opar­ciu o symu­lowane warun­ki klin­iczne oraz prace ze spec­jal­isty­czny­mi fan­toma­mi. To zupełnie nowe pode­jś­cie do naucza­nia medy­cyny umożli­wia­jące inter­dyscy­pli­narny tren­ing stu­den­tom oraz spec­jal­is­tom różnych dziedzin medy­cznych – doda­je prof. Nowak.

Nowo pow­sta­jące Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych ma za zadanie scen­tral­i­zować nowe tech­ni­ki edukacji medy­cznej, służące ksz­tałce­niu i dok­sz­tał­ca­niu stu­den­tów i absol­wen­tów uczel­ni. W Cen­trum będą prowad­zone zaję­cia dydak­ty­czne oraz orga­ni­zowane egza­miny klin­iczne OSCE.

  • Opublikowano: 20 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP