Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zainaugurował nowy rok akademicki !


29. wrześ­nia 2017 roku zapisze się w aka­demickim kalen­darzu jako dzień szczegól­ny, inau­gu­ru­ją­cy nowy rok aka­demic­ki.

Wypełniona po brze­gi Aula 1000 w Cen­trum Dydak­ty­cznym UM, goś­ciła w swych pro­gach nie tylko pier­ws­zorocznych stu­den­tów, ale również pra­cown­ików nau­ki i admin­is­tracji Uczel­ni. Wśród hon­orowych goś­ci znaleźli się m.in.: Woje­w­o­da Łódz­ki, Zbig­niew Rau, Prezy­dent Mias­ta Łodzi, Han­na Zdanows­ka, Rek­torzy Łódz­kich Uczel­ni Wyższych, Przed­staw­iciele Min­is­terst­wa Obrony Nar­o­dowej, Sztabu Gen­er­al­nego Wojs­ka Pol­skiego oraz Służb Mundurowych, Przed­staw­iciele Izb: Lekarskiej, Aptekarskiej, Pielęg­niarek i Położnych.

Stu­den­ci rozpoczy­na­ją­cy naukę złożyli uroczyste ślubowanie, a przed­staw­iciele poszczegól­nych kierunk­ów studiów przys­tąpili do aktu Imma­tryku­lacji.

Wykład inau­gu­ra­cyjny pt. „Nowoczes­na diag­nos­ty­ka i ter­apia chorób układu krąże­nia” wygłosił prof. Jarosław Drożdż.

Pod­czas uroczys­toś­ci wręc­zono również nagrodę indy­wid­u­al­ną I stop­nia Min­is­tra Zdrowia, dok­tor hab. Natalii Lewkow­icz, za pracę pt. „Reg­u­lac­ja neu­tro­fili i lim­fo­cytów T efek­torowych przez lim­fo­cy­ty reg­u­la­torowe T CD 4CD25 u osób zdrowych i w wybranych patolo­giach błony ślu­zowej jamy ust­nej i przyzębia.”

Rek­tor, prof. Radzisław Kordek, wręczył również podz­iękowa­nia pra­cown­ikom, którzy w roku 2017 zakończyli pracę w Uczel­ni w związku z naby­ciem praw emery­tal­nych, prze­jś­ciem na emery­turę.

Artysty­cznym dopełnie­niem uroczys­toś­ci był wys­tęp uczel­ni­anego chóru pod batutą prof. Anny Domańskiej. Goś­ci urzekło nie tylko przepiękne wyko­nanie, jak zwyk­le zaskaku­jącego reper­tu­aru, ale i szczegól­na inter­pre­tac­ja.

Nadesłane listy grat­u­la­cyjne…

Przemówie­nie inagu­ra­cyjne JM Rek­to­ra

  • Opublikowano: 29 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP