Aktualności

Uniwersytet Medyczny partnerem projektu w ramach programu Horyzont 2020


Komis­ja Europe­js­ka ogłosiła wyni­ki konkur­su w obszarze: Actions to bridge the divide in Euro­pean health research and inno­va­tion. Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, iż finan­sowanie w ramach pro­gra­mu Hory­zont 2020 otrzy­mał  pro­jekt: „Life Sci­ence Aliance: Clos­ing Research and Inno­va­tion Divide in the EU” (Alliance4Life). Pro­jekt koor­dynować będzie Uni­w­er­sytet Masary­ka w Brnie.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi jest jed­nym z part­nerów pro­jek­tu, którego celem jest utworze­nie Europe­jskiego Sojuszu dziesię­ciu insty­tucji badaw­czych, które zobow­iąza­ły się wspól­nie pra­cow­ać nad zwięk­sze­niem kom­pe­tencji i udzi­ału part­nerów w obszarze Badań i Innowacji w Europe­jskiej Przestrzeni Badaw­czej w dziedzinie zdrowia.
Real­iza­cję zadań w ramach dzi­ałań Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi koor­dynować będzie prof. dr hab. n. chem. Lucyny Woź­ni­ak.
Part­nerzy Alliance4Life:

 1. Masaryk Uni­ver­si­ty
 2. Med­ical Uni­ver­si­ty of Lodz
 3. St. Anne’s Uni­ver­si­ty Hos­pi­tal Brno
 4. Bio­med­ical Research Cen­ter Slo­vak Acad­e­my of Sci­ences
 5. School of Med­i­cine, Uni­ver­si­ty of Zagreb
 6. Uni­ver­si­ty of Tar­tu
 7. Vil­nius Uni­ver­si­ty
 8. Lat­vian Insti­tute of Organ­ic Syn­the­sis
 9. Uni­ver­si­ty of Ljubl­jana
 10. Sem­mel­weis Uni­ver­si­ty.
 • Opublikowano: 12 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP