Aktualności

Uniwersytet Medyczny podpisał porozumienie w zakresie przeciwdziałania zachowaniom samobójczym


15 kwiet­nia 2016 roku w Łódzkim Urzędzie Wojew­ódzkim pod­pisane zostało porozu­mie­nie pomiędzy Komendą Wojew­ódzką Policji w Łodzi, a Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Łodzi w zakre­sie prze­ci­wdzi­ała­nia zachowan­iom samobójczym.

Syg­natar­iusze porozu­mienia, Komen­dant Wojew­ódz­ki Policji w Łodzi, insp. Andrzej Łapińs­ki oraz Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,  prof. dr hab. med. Radzisław Kordek zadeklarowali wolę pod­ję­cia wza­jem­nej współpra­cy w zakre­sie pro­fi­lak­ty­ki, edukacji, mon­i­torowa­nia oraz właś­ci­wego sposobu reagowa­nia na zachowa­nia samobójcze dzieci i młodzieży.

Inic­ja­torem przed­sięwz­ię­cia jest prof. Agniesz­ka Gmitrow­icz, Kierown­ik Klini­ki Psy­chi­a­trii Młodzieżowej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, która z ramienia Uczel­ni, będzie również koor­dynowała pro­jekt.

Mamy nadzieję, że pod­ję­ta inic­jaty­wa przy­czyni się do poprawy sytu­acji osób zagrożonych samobójst­wa­mi oraz zys­ka zwolen­ników również poza regionem łódzkim.

 

 

  • Opublikowano: 18 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP