Aktualności

Uniwersytet Medyczny przystąpił do klastra Łódzki Dystrykt Zbrojeniowy


12 wrześ­nia 2016 roku w Stre­fie Wiedzy i Innowacji przy ul. Muszyńskiego 2 odbyło się uroczyste pod­pisanie umowy przys­tąpi­enia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi do Łódzkiego Dys­tryk­tu Zbro­je­niowego. ŁDZ został utwor­zony pod patronatem Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego Witol­da Stęp­nia w celu „przy­wróce­nia Łodzi i wojew­ództwu łódzkiemu należytej ran­gi na wojskowej mapie kra­ju”.

Klaster tworzą wiodące przed­siębiorstwa, uczel­nie, start-upy, fun­dac­ja oraz insty­tuc­je związane z prze­mysłem obron­nym.


mate­ri­ał wideo: http://tvtoya.pl/news/show/14231,1

  • Opublikowano: 13 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP