Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi liderem publikacji naukowych 2015 w rankingu Perspektyw


W najnowszym Rankingu Szkół Wyższych Per­spek­ty­wy 2015 Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zwyciężył w kat­e­gorii pub­likac­je naukowe. Dru­gi rok z rzę­du cieszymy się tytułem lid­era pub­likacji naukowych.

Ważnym ele­mentem strate­gii roz­wo­ju uczel­ni jest wspieranie zespołów i grup badaw­czych w budowa­niu spec­jal­isty­cznych kom­pe­tencji oraz w prowadza­niu badań inter­dyscy­pli­narnych – pod­kreśla prof. dr hab. n. med. Paweł Górs­ki, Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. – Przyję­ta strate­gia przynosi efek­ty, a najlep­szym przykła­dem są pub­likac­je w najbardziej prestiżowych cza­sopis­mach naukowych.

Nasza uczel­nia utrzy­mała także wysoką pozy­cję w rankingu ogólnopol­skim i uczel­ni medy­cznych zaj­mu­jąc kole­jno 17. i 6. miejsce.

Więcej infor­ma­cji: http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-uczelni-akademickich/ranking-wg-grup-kryteriow/publikacje-naukowe/wspierac-najlepszych-i-najefektywniejszych

perspek-dyplom

  • Opublikowano: 22 sierpnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP