Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi na XVI Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki


W ramach XVI Fes­ti­walu Nau­ki Tech­ni­ki i Sztu­ki w dniu 22 kwiet­nia w Gmachu Far­ma­cji odbył się Dzień z Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Łodzi. Do Auli przy u. Muszyńskiego 2 przy­byli mieszkań­cy mias­ta i wojew­ództ­wa. Na rozpoczę­cie wszyscy wysłuchali wykładu doty­czącego “Wpły­wu słoń­ca na skórę”, autorstwa Pani Dok­tor Anny Erkiert-Pol­guj. W kole­jnym wykładzie Pani Dok­tor Pauli­na Mucha opowiedzi­ała “Jak dzi­ała­ją fil­try prze­ci­wsłoneczne”. Moż­na było również dowiedzieć się wszys­tkiego o kon­ser­wan­tach w kos­me­tykach, opowiadała o tym Pani Pro­fe­sor Elż­bi­eta Budzisz. Wykład wygłosił także Pan Pro­fe­sor Krzysztof Wal­czyńs­ki, który opowiedzi­ał zgro­mad­zonym jakie sub­stanc­je bar­wne uży­wane są w kos­me­tykach — nat­u­ralne czy syn­te­ty­czne? Na zakończe­nie Pani Dziekan Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego — Pro­fe­sor Elż­bi­eta Miku­ciuk-Olasik wygłosiła wykład o suple­men­tach.
Oprócz bloku wykład­owego odbył się również w tym dniu blok warsz­ta­towy. Pra­cown­i­cy Zakładu Chemii Surow­ców Kos­me­ty­cznych zor­ga­ni­zowali pokaz pro­dukcji kos­me­tyków w lab­o­ra­to­ri­um. Nato­mi­ast w Zakładzie Kos­me­tologii i Der­ma­tologii Este­ty­cznej moż­na było obe­jrzeć i dowiedzieć się wszys­tkiego o urządzeni­ach kos­me­ty­cznych.
W tym roku Fes­ti­walowi przyświecało hasło — “Wiedza bez granic”.

 

Piknik Naukowy w ramach XVI Fes­ti­w­alu Nau­ki Tech­ni­ki i Sztu­ki

23 i 24 kwiet­nia w ramach XVI Fes­ti­walu Nau­ki Tech­ni­ki i Sztu­ki na tere­nie Man­u­fak­tu­ry odbył się Piknik Naukowy. Jak co roku odwiedz­iła go licz­na gru­pa młodzieży, która jest głównym adresatem tej imprezy fes­ti­walowej.
W tym roku Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi był licznie prezen­towany przez stu­den­tów, na naszym stoisku spotkać moż­na było m.in.:

  • IFMSA — Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Stu­den­tów, które prezen­towało swój pro­gram Iskra dla Ser­ca;
  • Stu­den­t­ki i pra­cown­ice kierunku kos­me­tologii, które przy­go­towały kon­sul­tac­je kos­me­ty­czne oraz przeprowadza­ły bada­nia oce­ni­a­jące stan skóry, oraz pokazy wyrobu mydełek i soli do kąpieli;
  • Młodą Far­ma­cję — sekcję stu­dencką Pol­skiego Towarzyst­wa Far­ma­ceu­ty­cznego, która prezen­towała eksponaty z zakładów Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego, miała stoisko z far­makog­nozją, suple­men­ta­mi diety i inter­akc­ja­mi lekowy­mi, pokazy­wała jak przyrządz­ić maś­ci, itp.;
  • Reprezen­tan­tów Pol­skiego Towarzyst­wa Stom­a­to­log­icznego, którzy przeprowadzili przegląd jamy ust­nej i zor­ga­ni­zowali pokazy jak praw­idłowo dbać o higienę jamy ust­nej i uży­wać szc­zoteczek elek­trycznych;
  • Stu­den­t­ki i pra­cown­i­cy Odd­zi­ału Pielęg­niarst­wa i położnict­wa, u których moż­na było zobaczyć jak zbu­dowany jest człowiek, dowiedzieć się o praw­idłowej pielę­gnacji noworod­ka oraz zdrowego try­bu życia a także symu­la­tor wnętrza maci­cy z wiz­ual­iza­cją;
  • Stu­den­tów należą­cych do Koła Chemicznego, którzy pokaza­li cykl ekspery­men­tów z udzi­ałem ciekłego azo­tu i nie tylko;
  • Przed­staw­icieli Towarzyst­wa Stu­den­tów Medy­cyny Lab­o­ra­to­ryjnej, którzy przy­go­towali pokazy mikro­bi­o­log­iczne, hema­to­log­iczne i sero­log­iczne oraz kącik Małego Diag­nos­ty dla najmłod­szych;

Serdecznie dzięku­je­my wszys­tkim stu­den­tom i pra­cown­ikom, którzy zaan­gażowali się i wzięli udzi­ał w pikniku.
Mamy nadzieję, że nasza propozy­c­ja okaza­ła się ciekawa dla wszys­t­kich odwiedza­ją­cych piknik i z niecier­pli­woś­cią oczeku­je­my kole­jnej edy­cji, w cza­sie której ponown­ie będziemy mogli się zaprezen­tować.

  • Opublikowano: 25 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP