Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi partnerem DOZ Maraton Łódź 2024


W dni­ach 26–28 kwiet­nia Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi wziął udzi­ał w DOZ Mara­ton 2024. Jako part­ner wydarzenia zapewnił wspar­cie fizjoter­apeu­ty­czne w zakre­sie: kon­sul­tacji fizjoter­apeu­ty­cznej, masaży i kine­sio­tapin­gu zawod­ników, ćwiczeń roz­cią­ga­ją­cych i ogól­nokondy­cyjnych dla dzieci, a także ćwiczeń z ele­men­ta­mi tań­ca i ogól­noroz­wo­jowych dla seniorów Fun­dacji DOZ. Inic­jaty­wa stanow­iła dzi­ała­nia w ramach pro­mocji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz Kierunku Fizjoter­apia. Na miejs­cu nie zabrakło także władz Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu, które reprezen­towała Pani dr hab. n. o zdrow­iu Joan­na Kost­ka prof.UM — Prodziekan ds. Jed­no­li­tych Studiów Mag­is­ter­s­kich na Kierunku Fizjoter­apia.

Ogromne podz­iękowa­nia należą się Pani dr n.med. Joan­nie Kapuś­cie, która spra­wowała opiekę mery­to­ryczną nad stu­den­ta­mi i koor­dynowała dzi­ała­nia pod­czas wydarzenia.

  • Opublikowano: 14 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP