Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Miasto Bełchatów podejmują wspólne działania na rzecz seniorów


4 lip­ca Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Mias­to Bełchatów pod­pisali list inten­cyjny, w którym zobow­iąza­li się do pode­j­mowa­nia wspól­nych dzi­ałań na rzecz seniorów.

Zgod­nie z założe­ni­a­mi porozu­mienia, Strony rozpoczy­na­ją „współpracę w zakre­sie wymi­any infor­ma­cji o dzi­ała­ni­ach pode­j­mowanych na tere­nie Mias­ta Bełchatów na rzecz pro­jek­tów, rozwiązań i innowacji w obszarze akty­wnego i zdrowego starzenia się”. Jak mówi prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. Roz­wo­ju Nau­ki i Współpra­cy Między­nar­o­dowej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi Najpierw konieczne jest postaw­ie­nie odpowied­niej diag­nozy społecznej. A tutaj niezwyk­le istot­na jest rola samorzą­du. To samorząd iden­ty­fiku­je potrze­by, roz­maw­ia z mieszkań­ca­mi i w efek­cie dia­logu jest w stanie zdefin­iować, jakie są potrze­by. My jako uczel­nia, lekarze, całe środowisko zaj­mu­jące się opieką zdrowot­ną, jesteśmy w stanie pomóc. Nato­mi­ast nie postaw­imy tej diag­nozy.

Bełchatów ma bard­zo dobrą infra­struk­turę społeczną. Mam tutaj na myśli liczne klu­by seniorów, Akademię Senio­ra czy Uni­w­er­sytet Trze­ciego Wieku. Do tych dobrych rozwiązań prospołecznych chce­my ter­az dołożyć dzi­ała­nia prozdrowotne. Chce­my sko­rzys­tać z wielkiej wiedzy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego właśnie po to, żeby zapro­ponować bełcha­towskim seniorom jak najlep­sze rozwiąza­nia. A to wszys­tko po to, żeby życie było jak najlep­sze i jak najdłuższe – doda­je prezy­dent Bełcha­towa Patryk Mar­jan.

Zgod­nie z zapisa­mi lis­tu inten­cyjnego, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Mias­to Bełchatów prowadz­ić będą dzi­ała­nia w ramach Euro­pean Inno­va­tion Part­ner­ship on Active and Healthy Age­ing. EIP on AHA to inic­jaty­wa Komisji Europe­jskiej pole­ga­ją­ca na współpra­cy pomiędzy kra­ja­mi, region­a­mi, ośrod­ka­mi aka­demicki­mi, przed­siębior­ca­mi, placówka­mi ochrony zdrowia i pomo­cy społecznej oraz orga­ni­za­c­ja­mi samorzą­dowy­mi. Jej celem ma być poprawa stanu zdrowia i jakoś­ci życia osób starszych i zwięk­sze­nie ich udzi­ału w życiu społecznym. Płaszczyznę współpra­cy zawartego part­nerst­wa będzie stanow­ić wymi­ana infor­ma­cji i dobrych prak­tyk, przy­go­towanie wspól­nych opra­cow­ań i anal­iz, udostęp­ni­an­ie mate­ri­ałów źródłowych oraz wszelkie dzi­ała­nia, służące bełcha­towskim seniorom w opar­ciu o cen­ny potenc­jał naukowo-badaw­czy UM.

W celu zapewnienia więk­szej efek­ty­wnoś­ci dzi­ałań, powołana została Rada Koor­dy­nacji Aka­demick­iej, którą z ramienia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi reprezen­tować będzie Dziekan Nauk o Zdrow­iu, prof. dr hab. n. med. Jolan­ta Kujawa oraz Koor­dy­na­tor Uczel­ni ds. Zrównoważonego Roz­wo­ju i Odpowiedzial­noś­ci Społecznej, Tomasz Jasińs­ki. Ze strony Mias­ta Bełchatów w Radzie zasiądą: dyrek­tor Wydzi­ału Spraw Społecznych UM, Iwona Nowak oraz dyrek­tor Miejskiego Ośrod­ka Pomo­cy Społecznej, Syl­wia Witkows­ka.

Foto. https://belchatow.pl/beda-wspolnie-dzialac-dla-belchatowskich-seniorow/

  • Opublikowano: 5 lipca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP