Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Roche Polska rozpoczynają strategiczną współpracę


20 czer­w­ca, w Stre­fie Wiedzy i Innowacji, odbyła się kon­fer­enc­ja pra­sowa w związku z pod­pisaniem umowy o współpra­cy między uczel­nią i Roche Pol­s­ka, na mocy której real­i­zowane będą wspólne pro­jek­ty naukowo-badaw­cze w mod­elu part­nerst­wa pub­liczno-pry­wat­nego. W ramach współpra­cy uru­chomiony został m.in. pro­gram dok­toratów wdroże­niowych, mają­cy na celu stworze­nie jeszcze lep­szych warunk­ów do roz­wo­ju współpra­cy pomiędzy uczel­nią i fir­mą. Spec­jal­iś­ci z Roche Pol­s­ka wspól­nie z naukow­ca­mi Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi będą opra­cowywać pro­jek­ty poszuku­jące nowych rozwiązań oraz odpowied­nich zasobów wspier­a­ją­cych zrównoważony rozwój opie­ki zdrowot­nej.

Rola ośrod­ków aka­demic­kich jest nieoce­niona, nie tylko w budowa­niu przyszłej kadry naukowej, ale także jako part­nera w real­iza­cji wspól­nych przed­sięwz­ięć w ochronie zdrowia. We współpra­cy z Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Łodzi uruchami­amy pier­wszy pro­gram dok­toratów wdroże­niowych. To pro­gram, który real­nie wspiera dyw­er­sy­fikację gospo­dar­ki oraz reori­en­tację w kierunku tworzenia usług o wysok­iej wartoś­ci wyty­c­zoną w Strate­gii na Rzecz Odpowiedzial­nego Roz­wo­ju – mówi Agniesz­ka Kosows­ka, Dyrek­tor ds. Prawnych i Komu­nikacji w Roche Pol­s­ka.

Niezwyk­le istot­na z naszej per­spek­ty­wy jest również współpra­ca w ramach EIT Health. To real­na szansa nie tylko na współt­worze­nie pro­jek­tów istot­nych dla roz­wo­ju nowoczes­nego sys­te­mu opie­ki zdrowot­nej, ale także wdroże­nia rozwiązań przy­go­towanych przez pol­s­kich naukow­ców dla pac­jen­tów w całej Europie – doda­je.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi jest w czołów­ce pol­s­kich uczel­ni medy­cznych mają­cych wkład w rozwój innowacji w ochronie zdrowia i kre­owa­niu rozwiązań na rzecz sys­te­mu opie­ki zdrowot­nej. Sze­rok­ie doświad­cze­nie w inicjowa­niu i prowadze­niu pro­jek­tów w obszarze opie­ki koor­dynowanej i telem­e­dy­cyny uczyniły z Uni­w­er­syte­tu nat­u­ral­nego part­nera do współpra­cy pub­liczno-pry­wat­nej. Dodatkowym atutem uczel­ni jest zaplecze tech­no­log­iczne i intelek­tu­alne w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci klin­icznej i badaw­czej oraz prowadze­nie pro­gramów innowa­cyjnych i eduka­cyjnych we współpra­cy z EIT Health – między­nar­o­dowym kon­sor­cjum sku­pi­a­ją­cym pon­ad 140 part­nerów z 14 państw Europy.

– Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi bard­zo dynam­icznie rozwi­ja dzi­ałal­ność naukową i badaw­c­zo-roz­wo­jową. Licz­ba pro­jek­tów z naszym udzi­ałem stale rośnie. Współpracu­je­my z pon­ad 150 najlep­szy­mi uni­w­er­syte­ta­mi i insty­tu­ta­mi naukowy­mi całej Europy, taki­mi jak: Insty­tut Karolin­s­ka, Oxford, Cam­bridge, Impe­r­i­al Col­lege, IESE Busi­ness School, Uni­w­er­sytet Leu­ven, Uni­w­er­sytet Gronin­gen czy Insty­tut Maxa Planc­ka. Sil­ni part­nerzy to gwaranc­ja innowa­cyjnoś­ci i wysok­iego poziomu naukowego pro­jek­tów real­i­zowanych w ramach tzw. trójką­ta wiedzy, obe­j­mu­jącego edukację, bada­nia i innowac­je. Pro­jek­ty naukowe w myśl tej zasady powin­ny znaleźć swo­ją kon­tynu­ację we współpra­cy z biz­ne­sem, przy pró­bie znalezienia ich zas­tosowa­nia w medy­cynie czy w sys­temie ochrony zdrowia. Współpra­ca z Roche Pol­s­ka zwięk­szą nasz potenc­jał w tym zakre­sie – wyjaś­nia prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi.

 

Roche Pol­s­ka jest lid­erem wśród firm zaj­mu­ją­cych się dostar­czaniem innowa­cyjnych rozwiązań w zakre­sie ochrony zdrowia. Obok pod­sta­wowej dzi­ałal­noś­ci, fir­ma Roche od wielu lat real­izu­je

w Polsce wielomil­ionowe inwest­y­c­je w bada­nia i rozwój. Tylko w lat­ach 2014–2016 przez­naczył na ten cel 1,5 mld zło­tych. To właśnie w Polsce dzi­ała­ją dwa wiodące na świecie ośrod­ki Roche:

Region­alne Cen­trum Badań Klin­icznych dla Europy Środ­kowo-Wschod­niej oraz zaj­mu­jące się bioin­for­matyką Glob­alne Cen­trum Rozwiązań IT Roche wspier­a­jące pracę pon­ad 91 tysię­cy

pra­cown­ików w pon­ad 100 kra­jach. Wspól­nie z warsza­wskim Cen­trum Onkologii-Insty­tut Roche Pol­s­ka współt­worzy także Cen­trum Naukowo-Prze­mysłowe, które otwiera ścieżkę dla roz­wo­ju

innowacji w medy­cynie w Polsce i tworzy unikalne możli­woś­ci pol­skim badac­zom. W 2016 roku fir­ma Roche zaan­gażowała się także we współpracę z Uni­w­er­sytetem Warsza­wskim, związaną

ze sta­bil­nym i efek­ty­wnym mRNA – odkryciem przeło­mowym dla innowa­cyjnej medy­cyny genowej. Wynalazek zespołu z Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego stał się pod­stawą najwięk­szej

komer­c­jal­iza­cji pol­skiej nau­ki. Wspól­nie z Uni­w­er­sytetem Warsza­wskim, Roche Pol­s­ka real­izu­je także Bio­Med Acad­e­my – autors­ki pro­jekt akcel­er­a­cyjny.

  • Opublikowano: 21 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP