Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi — wysoko oceniony w konkursie NCBiR


Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju opub­likowało wyni­ki konkur­su nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na pro­jek­ty doty­czące obsłu­gi sys­temów anty­pla­gia­towych w ramach wspar­cia zmi­an orga­ni­za­cyjnych i pod­niesienia kom­pe­tencji kadr w sys­temie szkol­nict­wa wyższego. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi nie tylko znalazł się w gronie 50 uczel­ni wyższych, które otrzy­mały dofi­nan­sowanie na wdroże­nie pro­ce­dur oraz sys­te­mu anty­pla­gia­towego, ale również został bard­zo dobrze oce­niony. Uczel­ni zajęła ex aequo 2. miejsce wraz z dwoma inny­mi szkoła­mi wyższy­mi  — Wyższą Szkołą Zarządza­nia Ochroną Pra­cy w Katow­icach oraz Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku .

Dofi­nan­sowanie w wysokoś­ci ok. 730 tys. zł zostanie przez­nac­zone na opra­cow­anie nowych pro­ce­dur anty­pla­gia­towych, wdroże­nia aplikacji pro­ce­sowej do obsłu­gi sys­te­mu oraz jej inte­gracji z  narzędzi­a­mi już ist­nieją­cy­mi (np. Wirtu­al­na Uczel­nia). Nowy sys­tem zag­waran­tu­je szyb­szą i skuteczniejszą wery­fikację prac i będzie dos­tosowany do specy­fi­ki uczel­ni medy­cznej. Pro­jekt zakła­da również ser­ię szkoleń dla pra­cown­ików uczel­ni.

  • Opublikowano: 21 grudnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP