Aktualności

Uroczysta Gala Konkursu Drzewo Pokoleń oraz występ zespołu Soyka Kolektyw


baner_soyka_UMED

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi serdecznie zaprasza­ją wszys­t­kich pra­cown­ików na Finał Konkur­su Drze­wo Pokoleń. Uroczys­ta Gala, pod­czas której poz­namy zwycięzców Konkur­su, odbędzie się 3 mar­ca 2016 w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Artysty­cznych wrażeń dostar­czy nam zespół Soy­ka Kolek­tyw. Stanisław Soy­ka to śpiewak, instru­men­tal­ista, kom­pozy­tor – już od lat należy do grona najwięk­szych artys­tów pol­skiej sce­ny muzy­cznej. Kom­ponu­je i śpiewa pieśni o miłoś­ci i o jej braku, pieśni o tęs­kno­cie i spełnie­niu, ale nie ucieka przed wielki­mi prob­le­ma­mi współczes­noś­ci. W jego dorobku zna­jdziemy pon­ad 30 albumów, z których kil­ka osiągnęło mul­ti­platynowe nakłady. Nigdy nie pod­dał się mod­om i tren­dom.

Warto wybrać się na kon­cert Soy­ki bo to zupełne tak, jak­byśmy na jak­iś czas znaleźli się w innym wymi­arze, pełnym pięk­na i dobrych emocji, które tylko on potrafi z taką lekkoś­cią wywołać w swo­jej pub­licznoś­ci. Przyjdzie a przekona­cie się o tym oso­biś­cie.

Bezpłatne bile­ty do naby­cia w Biurze Pro­mocji UM, pl. Hallera 1 (pok. 203).

Początek Gali o godz. 18.00.

  • Opublikowano: 22 lutego 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP