Aktualności

Uroczyste otwarcie Zakładu Farmakologii i Toksykologii


19 październi­ka br. roku Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. Radzisław Kordek w towarzys­t­wie prof. Edwar­da Kowal­czy­ka, Kierown­i­ka Zakładu Far­makologii i Toksykologii, dokon­ali otwar­cia Zakładu Far­makologii i Toksykologii Między­wydzi­ałowej Kat­edry Far­makologii Ogólnej, Klin­icznej i Toksykologii.  

Otwar­cie Zakładu związane było z ukończe­niem pier­wszego eta­pu prac remon­towo-mod­ern­iza­cyjnych prowad­zonych w budynku przy ul. Żeligowskiego 7/9. W pomieszczeni­ach Zakładu Far­makologii i Toksykologii został doko­nany grun­towny remont, w wyniku którego pow­stały prze­stronne, kli­maty­zowane sale dla stu­den­tów i nowoczesne gabi­ne­ty pra­cy. 

W uroczys­toś­ci otwar­cia uczest­niczyli między inny­mi: prorek­torzy, dziekani, byli pra­cown­i­cy Kat­edry Far­makologii Akademii Medy­cznej i Wojskowej Akademii Medy­cznej oraz licznie zebrani goś­cie.  

  • Opublikowano: 19 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP