Aktualności

Uroczyste posiedzenie Senatu – 10 grudnia 2015 r.


10 grud­nia w Cen­trum Dydak­ty­cznym UM, odbyło się uroczyste posiedze­nie Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Wśród goś­ci hon­orowych znaleźli się: Woje­w­o­da Łódz­ki, Zbig­niew Rau, Członek Zarzą­du Wojew­ództ­wa Łódzkiego, Dar­iusz Klim­czak, Wiceprezy­dent Mias­ta Łodzi, Marek Cieślak oraz Łódz­ki Kura­tor Oświaty, Jan Kamińs­ki.  

Wydarze­nie miało charak­ter szczegól­ny. Obok corocznej trady­cji, związanej z wręcze­niem dyplomów dok­tors­kich i habil­i­ta­cyjnych, pra­cown­i­cy naszego Uni­w­er­syte­tu ode­brali odz­naczenia państ­wowe i uczel­ni­ane.

Uhonorowani zostali:

Zło­tym Krzyżem Zasłu­gi
prof. Jerzy Niedziel­s­ki — Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki

Sre­brnym Krzyżem Zasłu­gi
dr hab. Radosław Zajdel — Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu
dr hab. Hen­ryk Witas —  Wydzi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego

Medalem Zło­tym Za Dłu­go­let­nią Służbę
prof. dr hab. Jad­wiga Skrętkow­icz — Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
dr  Graży­na Sam­czews­ka — Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
dr Anna Kamińs­ka-Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
dr  Wiesława Lew­gowd- Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
dr  Jan Szuszkiewicz — Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
mgr Alic­ja Mali­nows­ka — Bib­liote­ka
mgr Alic­ja Wrężel — Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
Adam Dębic­ki-Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
Jan Gra­bik
Elż­bi­eta Mazurows­ka — Wydzi­ał Nauk  o Zdrow­iu
Zenona Pew­ca — Wydzi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego
Tadeusz  Grabows­ki — Bib­liote­ka
Mał­gorza­ta Kubera — Wydzi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia

Medalem Sre­brnym Za Dłu­go­let­nią Służbę
mgr Ewa Misi­ak-Kaźmier­czak — Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
Krzysztof Olszewicz

Medalem Brą­zowym Za Dłu­go­let­nią Służbę
dr hab. Katarzy­na Błaszczak ‑Świątkiewicz- Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
dr hab. Mag­dale­na Jasińs­ka — Stroschein — Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
mgr Anna Sto­biec­ka — Dziekanat Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego

Medalem Komisji Edukacji Nar­o­dowej
prof. Andrzej Bednarek — Wydzi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego
prof. Jarosław Berent — Wydzi­ał Lekars­ki
prof. Mał­gorza­ta Czyż — Wydzi­ał Lekars­ki
prof. Jan­i­na Grze­gor­czyk — Wydzi­ał Lekars­ki
prof. Piotr Kuna  — Wydzi­ał Lekars­ki
prof. Urszu­la Kowal­s­ka — Koprek — Wydzi­ał Lekars­ki
prof. Jerzy Loba — Odd­zi­ał Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa
prof. Ireneusz Majsterek — Wydzi­ał Wojskowo ‑Lekars­ki
prof. Elż­bi­eta Miki­ciuk-Olasik  — Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
prof. Michał Now­ic­ki — Wydzi­ał Lekars­ki
prof. Woj­ciech Omulec­ki  ‑Wydzi­ał Lekars­ki
prof. Andrzej Sapota — Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
prof. Krzysztof Sel­maj ‑Wydzi­ał Lekars­ki
prof. Jacek Suzin — Wydzi­ał Lekars­ki
prof. Anna Sysa-Jędrze­jows­ka — Wydzi­ał Lekars­ki
prof. Anna Zalews­ka-Janows­ka — Wydzi­ał Lekars­ki
dr hab. Zbig­niew Jabłonows­ki ‑Wydzi­ał wojskowo-Lekars­ki
dr hab. Bog­dan Jegi­er — Wydzi­ał Lekars­ki
dr hab. Bar­bara Kost­ka — Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
dr hab. Jolan­ta Nawrot — Mod­ran­ka  — Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
dr hab. Stanisław Ostrows­ki — Wydzi­ał Lekars­ki
dr n. med. Włodz­imierz Białasiewicz — Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
dr n. med. Anna Charubczyk — Wydzi­ał Lekars­ki
dr n. med. Robert Rokic­ki — Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki
mgr Jolan­ta Mar­ti­ni-Fiwek — Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu

Medalem “Za Zasłu­gi dla Uni­w­er­syte­tu”
prof. Zbig­niew Dud­kiewicz    — Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki
prof. Ryszard Wierzbic­ki — - Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki
prof. Jan Błaszczyk– Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki
prof.Marlena Juszczak- Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu
prof. Józef Drze­wos­ki — Wydzi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego
prof. Krys­t­ian Żołyńs­ki- — Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki
prof.Antoni Florkows­ki- — Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki
prof. Mar­i­an Broc­ki- Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki
dr n. med. Ewa Wawrzy­ni­ak- Wydzi­ał Lekars­ki
Anna Man­tusz — Dziekanat Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego

Odz­naką “Zasłużony  dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego”
prof. Joan­na Ciosek — Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu
prof. Fran­ciszek Sza­tko — Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu
prof. Grze­gorz Kra­som­s­ki — Odd­zi­ał Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa
dr hab. Ewa Bojanows­ka ‑Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu
dr n. med. Doro­ta Kusz­tal — Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
dr n. med. Jolan­ta Żurawska-Olszews­ka — Wydzi­ał Lekars­ki
mgr Mał­gorza­ta Zysk — Dziekanat Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu
Jolan­ta Szulc — Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki

W drugiej częś­ci uroczys­toś­ci 113 osób ode­brało dyplom dok­to­ra, a 18 osób dyplom dok­to­ra habil­i­towanego.

Rek­tor, wyróżnił również czterech stu­den­tów Wydzi­ału Wojskowo — Lekarskiego, którzy udzielili pier­wszej pomo­cy, oso­bie ciężko ran­nej w wypad­ku komu­nika­cyjnym.
— sier. pchor. Adam Stem­plews­ki z V roku
— kpr. pchor. Kacper Le
— kpr. pchor. Krzysztof Urbanow­icz
— szer. pchor. Michał Zalews­ki

Wydarze­nie uświet­nił wys­tęp Chóru Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, który kon­certem kolęd, wprowadz­ił zebranych w szczegól­ny nas­trój, zbliża­ją­cych się Świąt Bożego Nar­o­dzenia.

  • Opublikowano: 12 grudnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP