Aktualności

Uroczyste Posiedzenie Senatu


14 grud­nia w CD odbyło się uroczyste posiedze­nie Sen­atu UM, pod­czas którego zostały wręc­zone dyplomy dok­to­ra i dok­to­ra habil­i­towanego.

Wśród zapros­zonych goś­ci znaleźli się: Wice­wo­je­w­o­da Łódz­ki, Karol Mły­nar­czyk i Wice­marsza­łek Wojew­ództ­wa, Dar­iusz Klim­czak.

 

Uroczys­tość była również okazją do uhonorowa­nia zasłużonych pra­cown­ików Uczel­ni. Odz­naczenia państ­wowe, medale oraz odz­nakę ode­brali:

Prof. dr hab. n.med. Woj­ciech Mły­nars­ki – Sre­brny Krzyż Zasłu­gi

Prof. dr hab. n.med. Lud­miła Żylińs­ka – Medal Zło­ty za Dłu­go­let­nią Służbę

Prof. dr hab. n.hum. Woj­ciech Bielec­ki – Medal Zło­ty za Dłu­go­let­nią Służbę

Prof. dr hab. n.hum. Mieczysław Gałusz­ka – Medal Zło­ty za Dłu­go­let­nią Służbę

Prof. dr hab. n.med. Stanisław Ostrows­ki – Medal Zło­ty za Dłu­go­let­nią Służbę

Prof. dr hab. n.med. Piotr Smolews­ki – Medal Zło­ty za Dłu­go­let­nią Służbę

Dr n.med. Mał­gorza­ta Maria Paul-Stal­maszczyk – Medal Zło­ty za Dłu­go­let­nią Służbę

Dr n.chem. Andrzej Kotyńs­ki – Medal Zło­ty za Dłu­go­let­nią Służbę

Mgr Anna Sut – Medal Sre­brny za Dłu­go­let­nią Służbę

Prof. dr. hab. n. med. Elż­bi­eta Boł­tacz-Rzep­kows­ka – Medal za Zasłu­gi dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Prof. dr. hab. n. med. Krysty­na Fabi­anows­ka-Majew­s­ka – Medal za Zasłu­gi dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Prof. dr. hab. n. med. Woj­ciech Gaszyńs­ki – Medal za Zasłu­gi dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Prof. dr. hab. n. med. Jolan­ta Niewiarows­ka – Medal za Zasłu­gi dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Prof. dr. hab. n. med. Mał­gorza­ta Wągrows­ka-Danilewicz – Medal za Zasłu­gi dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Mgr Jolan­ta Grawen­der – Odz­na­ka Hon­orowa Zasłużony dla UMED

 

Uroczys­tość uświet­nił wyjątkowy kon­cert uczel­ni­anego Chóru, który wprowadz­ił goś­ci w prawdzi­wie świąteczny nas­trój.

Link do galerii zdjęć na Flikr

 

  • Opublikowano: 15 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP