Aktualności

Uroczystość nadania imienia gen. bryg. prof. dr. hab. med. Henryka Chmielewskiego auli Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM — Centralnego Szpitala Weteranów.


22 czer­w­ca odbyła się uroczys­tość nada­nia imienia gen. bryg. prof. dr. hab. med. Hen­ry­ka Chmielewskiego auli Uni­w­er­syteck­iego Szpi­ta­la Klin­icznego im. WAM — Cen­tral­nego Szpi­ta­la Weter­anów. Uroczys­tość prowadz­ił Dziekan Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi, prof. zw. dr hab. med. Jurek Olszews­ki, a poświęce­nia pamiątkowej tabl­i­cy dokon­ał ks. Arcy­biskup Senior Władysław Ziółek.

Wśród zapros­zonych goś­ci znaleźli się również:

  • Marsza­łek Sen­atu Rzeczy­pospo­litej, prof. dr. hab. Michał Sew­eryńs­ki,
  • Prezy­den­ta Mias­ta Łodzi, Han­na Zdanows­ka,
  • Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. dr. hab. n. med. Radzisław Kordek,
  • Zastęp­ca Dyrek­to­ra ds. Finan­sowych  USK  im. WAM — Cen­tral­nego Szpi­ta­la  Weter­anów w Łodzi,
    mgr inż. Joan­na Pulińs­ka — Gdulewicz,
  • Prezes Sto­warzyszenia Przy­jaciół Trady­cji Wojskowej Akademii Medy­cznej i Wojskowej Służ­by Zdrowia, płk rez. dr Czesław Mar­mu­ra,

a także najbliższa rodz­i­na prof. Chmielewskiego oraz absol­wen­ci roczni­ka 1958 Wydzi­ału Lekarskiego AM, fakul­te­tu wojskowo — medy­cznego.

Wspom­nienia o gen. prof. dr. hab. med. Hen­ryku Chmielewskim przed­staw­ił dr med. Tadeusz Lutosławs­ki, a odsłonię­cia obrazu gen­er­ała dokon­ała żona, Pani Hen­ry­ka Chmielews­ka.

  • Opublikowano: 25 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP