Aktualności

Uroczystość odnowienia dyplomów absolwentów III kursu WAM 1960–1966


W roku 2016 przy­pa­da 50. roczni­ca ukończenia studiów przez słuchaczy III Kur­su Wojskowej Akademii Medy­cznej z lat 1960–1966. W związku z tą rocznicą w dniu 25 czer­w­ca 2016r. odbyła się uroczys­tość odnowienia dyplomów – lekarza, lekarza den­tysty i mag­is­tra far­ma­cji – wspól­na dla absol­wen­tów AM/UM i WAM.

Patronat hon­orowy nad częś­cią wojskową Jubileuszu objął Dziekan Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego, płk rez. prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszews­ki.

Uroczys­tość swo­ją obec­noś­cią uświet­nił prof. dr hab. na. med. Radzisław Kordek, Rek­tor-Elekt Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

W Sali Lus­trzanej Pałacu Poz­nańskiego odbyło się uroczyste odnowie­nie dyplomów z udzi­ałem JM Rek­to­ra oraz Dziekanów Wydzi­ałów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego. Następ­nie Absol­wen­ci WAM udali się na teren kam­pusu przy Pl. Hallera gdzie, w asyś­cie pod­chorążych, złożyli kwiaty pod pom­nikiem gen. dyw. prof. Bolesława Szareck­iego, Patrona Wojskowej Akademii Medy­cznej. Część ofic­jal­ną zakończył pokaz udziela­nia pomo­cy ran­nym w Ośrod­ku Symu­lacji Pola Wal­ki Wojskowego Cen­trum Ksz­tałce­nia Medy­cznego oraz spotkanie z Komen­dan­tem, płk lek. Zbig­niewem Aszkielaniec, i pod­chorąży­mi-stu­den­ta­mi Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego.

  • Opublikowano: 29 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP