Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku FARMACJA


20 maja  2016 r. w Audy­to­ri­um im. Pro­fe­sor Zofii Jerz­manowskiej Gmachu Far­ma­cji przy  ul. Muszyńskiego 1 odbyła się uroczys­tość wręczenia dyplomów absol­wen­tom kierunku FARMACJA Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego  w Łodzi  roku aka­demick­iego 2015/2016.

Uroczys­tość poprowadz­iła Dziekan Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego prof. dr hab.  Elż­bi­eta Miki­ciuk-Olasik, która wraz z p. Prorek­tor ds. Nau­ki prof. dr hab. Lucyną Woź­ni­ak wręczyła dyplomy 106 absol­wen­tom kierunku FARMACJA .

Uroczys­tość zaszczy­cili swoim przy­by­ciem:
— Prezes Okrę­gowej Izby Aptekarskiej w Łodzi mgr Paweł Stel­mach,
— Łódz­ki Wojew­ódz­ki Inspek­tor Far­ma­ceu­ty­czny mgr Romuald Boguszews­ki,
— Dyrek­tor Hur­tap S.A mgr Mar­ta Alic­ja Napióra,
— Dyrek­tor Aflo­farm Far­ma­c­ja Pol­s­ka mgr Han­na Wahl,
— Prezes Odd­zi­ału Łódzkiego Pol­skiej Grupy Far­ma­ceu­ty­cznej mgr Maciej Hib­n­er,
— Prezes Odd­zi­ału Łódzkiego Pol­skiego Towarzyst­wa Far­ma­ceu­ty­cznego  prof. dr hab. Anna Wędzisz,

Pię­ciu absol­wen­tów, którzy ukończyli stu­dia z najwyższą śred­nią na dyplomie otrzy­mało nagrody ufun­dowane  przez:

  • Aflo­farm Far­ma­c­ja Pol­s­ka Spół­ka z o.o
  • HURTAP S.A Dys­try­b­u­tor Far­ma­ceu­ty­czny,
  • Pol­s­ka Gru­pa Far­ma­ceu­ty­cz­na spół­ka z o.o ,

Wszys­tkim absol­wen­tom serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i oso­bistym !

 

  • Opublikowano: 23 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP