Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów anglojęzycznych – rocznik 2016


W dniu 8 czer­w­ca, w Auli „1000” na tere­nie Cen­trum Dydak­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi miała miejsce uroczys­tość wręczenia dyplomów 41 absol­wen­tom pro­gra­mu lekarskiego i lekarsko – stom­a­to­log­icznego prowad­zonych w języku ang­iel­skim.

Cer­e­mo­nia zgro­madz­iła pon­ad 200 goś­ci. Licznie reprezen­towane były rodziny i przy­ja­ciele absol­wen­tów, którzy przy­byli z tak odległych zakątków świa­ta jak Kana­da, USA, Syr­ia, Malez­ja, Nor­we­gia, Szwa­j­caria, Irlan­dia, Hisz­pa­nia oraz Holan­dia.

Spośród najwyższych władz Uczel­ni uroczys­tość zaszczy­ciła Pani Prorek­tor ds. Nau­ki – Prof. Lucy­na Woź­ni­ak.

Władze Wydzi­ału Wojskowo – Lekarskiego reprezen­towali: Pan Dziekan   – Prof. Jurek Olszews­ki oraz Pan Prof. Ireneusz Majsterek – Prodziekan ds. Studiów Anglo­języ­cznych, który prze­wod­niczył cer­e­monii.

Ze strony Wydzi­ału Lekarskiego w uroczys­toś­ci uczest­niczył Prof. Jerzy Sokołows­ki- Prodziekan Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego.

Na cer­e­monię przy­byli także goś­cie reprezen­tu­ją­cy insty­tuc­je mias­ta i regionu , w tym Pani Jowi­ta Mróz reprezen­tu­ją­ca Woje­w­odę Łódzkiego oraz przed­staw­iciel Clark Uni­ver­si­ty w Polsce Pan Prof. Łukasz Sułkows­ki.

Po uroczystym odśpiewa­niu Hym­nu Nar­o­dowego nastąpiły przemówienia grat­u­la­cyjne przed­staw­icieli władz Uczel­ni oraz ofic­jal­nych goś­ci, został również odczy­tany list grat­u­la­cyjny Prezy­dent Mias­ta Łodzi Pani Han­ny Zdanowskiej .

Kul­mi­na­cyjnym momentem było złoże­nie przysię­gi Hipokrate­sa, a następ­nie wręcze­nie dyplomów, które rozpoczę­to od stu­den­tów wyróż­ni­a­ją­cych się w nauce:

  • Richard Kozin­s­ki, Pol­s­ka — pro­gram 6‑letni
  • Justy­na Antczak, Pol­s­ka — pro­gram 4‑letni
  • Alek­san­dra Natalia Woź­ni­ak, Pol­s­ka — pro­gram stom­a­to­log­iczny

i pra­cy dla społecznoś­ci aka­demick­iej:

  • Sabi­na Zejnelag­ic, Nor­we­gia – pro­gram 6‑letni
  • Jonathon Matheu St. Onge, Kana­da – pro­gram 4‑letni
  • Vish­nu Pan­chal, Wiel­ka Bry­ta­nia – pro­gram stom­a­to­log­iczny

Wszyscy wyróżnieni zostali uhonorowani spec­jal­ny­mi dyplo­ma­mi uzna­nia, upominka­mi i gorą­cy­mi owac­ja­mi.

Wręcze­niu dyplo­mu każde­mu absol­wen­towi towarzyszyła entuz­jasty­cznie wyrażana radość kolegów i uczest­ników cer­e­monii.

W dal­szej częś­ci uroczys­toś­ci   przemówienia wygłosili najlep­si stu­den­ci, Prze­wod­niczą­ca Samorzą­du Stu­den­tów Pro­gramów Anglo­języ­cznych - Pani Kami­la Świę­tosławs­ki oraz Prze­wod­niczą­cy Sto­warzyszenia Absol­wen­tów – Pan Vinayak Pradeep.

Głos zabrali również absol­wen­ci z poprzed­nich lat – Pan Dr Umar Mush­taq i Pan Dr Rezwan Samad. Słowa, które skierowali do swoich młod­szych kolegów były pełne reflek­sji oraz motywacji do dal­szego roz­wo­ju zawodowego oraz oso­bis­tego.

Trady­cyjnie absol­wen­ci wybrali najlep­szych nauczy­cieli roku. Wyróżnienia otrzy­mali:

  • Pan Dr Paweł Mil­ner z Zakładu Chirurgii Stom­a­to­log­icznej
  • Pani Dok­tor Syl­wia Kałuc­ka z Zakładu Medy­cyny Rodzin­nej
  • Pan Dok­tor Mar­iusz Grze­si­ak z Klini­ki Położnict­wa i Peri­na­tologii

Koń­cowym akcen­tem ofic­jal­nej częś­ci uroczys­toś­ci był wys­tęp Chóru Aka­demick­iego UM, który wzbudz­ił ogrom­ny entuz­jazm wśród zgro­mad­zonych absol­wen­tów i goś­ci. Cer­e­monię zakończyło odśpiewanie przez Chór hym­nu GAUDEAMUS.

Potem już tylko „ poszy­bowały” w górę czap­ki absol­wen­tów, a w ruch poszły flesze aparatów fotograficznych i kamer, aby uwiecznić te wyjątkowe i niepow­tarzalne przeży­cia .

Warto wspom­nieć, że po raz kole­jny uroczys­tość była trans­mi­towana na żywo za pośred­nictwem Inter­ne­tu. Dzię­ki niej w dowol­nym zakątku świa­ta moż­na było obe­jrzeć to wydarze­nie bez wychodzenia z domu.

  • Opublikowano: 9 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP