Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów anglojęzycznych – rocznik 2017


14 czer­w­ca w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyło się uroczyste wręcze­nie dyplomów 42 absol­wen­tom pro­gra­mu lekarskiego i lekarsko–dentystycznego w języku ang­iel­skim.

Cer­e­mo­nia zgro­madz­iła pon­ad 200 goś­ci, przede wszys­tkim członków rodzin i przy­jaciół absol­wen­tów, którzy przy­byli m.in. z  Kana­da, USA, Chin, Pak­istanu, Ara­bii Saudyjskiej, Indii, Nor­wegii, Hisz­panii, Nigerii oraz Ukrainy.

Uroczys­tość poprowadzili  prof. Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą oraz prof. Andrzej Głąbińs­ki – Prodziekan ds. Studiów w Języku Ang­iel­skim. Wśród goś­ci hon­orowych wydarzenia znaleźli się Prof. Jurek Olszews­ki – Dziekan Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego, prof. Jerzy Sokołows­ki – Prodziekan ds. Roz­wo­ju Naucza­nia Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego,  Prof. Hen­ryk Witas – Prodziekan ds. Ksz­tałce­nia i Spraw Stu­denc­kich Wydzi­ału Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego oraz prof. Łukasz Sułkows­ki przed­staw­iciel Clark Uni­ver­si­ty w Polsce.

Kul­mi­na­cyjnym momentem uroczys­toś­ci było złoże­nie przez absol­wen­tów przysię­gi Hipokrate­sa, a następ­nie wręcze­nie im dyplomów, które w pier­wszej kole­jnoś­ci ode­brali stu­den­ci wyróż­ni­a­ją­cy się w nauce:

 • Sig­urd Ask Torvund, Nor­we­gia — pro­gram lekars­ki
 • Julia Kovt­sun, Ukraina — pro­gra­mu lekars­ki
 • Krysty­na Kabacińs­ka, Pol­s­ka — pro­gram lekarsko-den­tysty­czny

 

Wszyscy wyróżnieni zostali uhonorowani spec­jal­ny­mi dyplo­ma­mi uzna­nia, upominka­mi i gorą­cy­mi owac­ja­mi.

Trady­cyjne przemówienia wygłosili  najlep­si stu­den­ci oraz Prze­wod­niczą­ca Samorzą­du Stu­den­tów  Pro­gramów Anglo­języ­cznych — Kami­la Swi­etoslaws­ki, która pod­czas swo­jego wys­tąpi­enia wręczyła nagrody dla stu­den­tów wyróż­ni­a­ją­cych się w pra­cy na rzecz społecznoś­ci aka­demick­iej. Nagrody otrzy­mali:

 • Jef­frey Lee, USA – pro­gram 6‑letni
 • Alexan­dra Hul, Kana­da – pro­gram 4‑letni
 • Rebec­ca Vas­sal­lo, Mal­ta – pro­gram 4‑letni
 • Christo­pher Mars­ki, Kana­da – pro­gram 4‑letni

Absol­wen­ci uhonorowali również najlep­szych nauczy­cieli – wyróżnienia dla  „nauczy­cieli roku” trafiło do:

 • Dr Piotr Hogen­dor­fa z Klini­ki Chirurgii Ogól­nej i Trans­plan­ta­cyjnej
 • Adam Dur­czyńskiego z Klini­ki Chirurgii Ogól­nej i Trans­plan­ta­cyjnej
 • Dr Piotr Ślusarskiego z Zakładu Pro­te­ty­ki Stom­a­to­log­icznej

Głos zabrał również ubiegłoroczny absol­went — Tim­o­thy Mankows­ki, który w swoim emocjon­al­nym wys­tąpi­e­niu z pewnoś­cią zmo­ty­wował młod­szych kolegów do dal­szego roz­wo­ju zawodowego i oso­bis­tego.

Koń­cowym akcen­tem ofic­jal­nej częś­ci uroczys­toś­ci był pory­wa­ją­cy wys­tęp Chóru UM w Łodzi.  Cer­e­monię zakończyło wspól­nie odśpiewanie trady­cyjnego hym­nu Gaudea­mus.

 

 • Opublikowano: 20 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP