Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów anglojęzycznych


52 absol­wen­tów pro­gramów lekarskiego i lekarsko-stom­a­to­log­icznego otrzy­mało dyplomy ukończenia studiów. W uroczys­toś­ci wzięły udzi­ał rodziny i przy­ja­ciele absol­wen­tów, którzy przy­jechali do Łodzi z różnych zakątków świa­ta, między inny­mi: Ara­bii Saudyjskiej, Libanu, Nor­wegii, Irlandii, Kanady, Chin, Nigerii, Palestyny, Panamy, Szwecji, USA, Indii czy Ukrainy.

Spośród najwyższych władz Uczel­ni cer­e­monię zaszczy­cili:

 • Prorek­tor ds. Współpra­cy z Zagranicą – Lucy­na Woź­ni­ak
 • Dziekan Wydzi­ału Lekarskiego – Marzen­na Zielińs­ka
 • Dziekan Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego – Jurek Olszews­ki
 • Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Wymi­any Między­nar­o­dowej oraz Prodziekan ds. Dydak­ty­ki Wydzi­ału Lekarskiego – Jacek Rożniec­ki
 • Prodziekan ds. Roz­wo­ju Naucza­nia Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego Wydzi­ału Lekarskiego – Jerzy Sokołows­ki
 • Prodziekan ds. Pro­gra­mu Studiów i Ewalu­acji Wydzi­ału Lekarskiego – Han­na Ławnic­ka
 • Prodziekan ds. Pro­gramów Studiów i Ewalu­acji Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego Wydzi­ału Lekarskiego – prof. Joan­na Szczepańs­ka
 • Prodziekan ds. Dydak­ty­ki Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego Wydzi­ału Lekarskiego – Moni­ka Łukom­s­ka-Szy­mańs­ka
 • Prodziekan ds. Odd­zi­ału Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu – Ewa Borowiak
 • Pełnomoc­nik Dziekana Wydzi­ału Lekarskiego ds. Roz­wo­ju Naucza­nia – Anna Koryc­ka-Wołowiec
 • Pełnomoc­nik Dziekana Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego ds. Pro­mocji i Umiędzy­nar­o­dowienia – Justyn Ochoc­ki
 • Pełnomoc­nik Dziekana Wydzi­ału Lekarskiego ds. Studiów w Języku Ang­iel­skim — prof. Sebas­t­ian Kłosek.

Na cer­e­monię przy­byli też: dr Krzysztof Kacz­ka, reprezen­tu­ją­cy prof. Lecha Pomorskiego – Dziekana Wydzi­ału Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego, a także goś­cie z serb­skiego Uni­w­er­syte­tu w Nowym Sadzie:

 • Branislav Bajkin – Prodziekan ds. Studiów Dok­toranc­kich
 • Dubrav­ka Kla­jić – Dyrek­tor Biu­ra ds. Studiów w Języku Ang­iel­skim.

Uroczys­tość odbyła się 14 czer­w­ca w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, a rozpoczęły ją przemówienia przed­staw­icieli uczel­ni oraz odczy­tanie lis­tu grat­u­la­cyjnego od Prezy­dent Mias­ta Łodzi Han­ny Zdanowskiej.

Następ­nie absol­wen­ci złożyli przysięgę Hipokrate­sa i dostali dyplomy. Uczel­nia uhonorowała również tych najlep­szych:

 • Palak Sati­ja, Kana­da – pro­gram 4‑letni
 • Andriy Sopil­nyak, Ukraina – pro­gram 6‑letni
 • Luma Saeed, Szwec­ja — pro­gram stom­a­to­log­iczny

Prze­wod­niczą­ca Samorzą­du Stu­den­tów Pro­gramów Anglo­języ­cznych Mer­it Kiro­los wręczyła nato­mi­ast nagrody dla stu­den­tów, którzy wnieśli najwięk­szy wkład w pracę samorzą­du. Dostali je:

 • Vinayak Pradeep, Kana­da – pro­gram 6‑letni
 • Patrick Elnazir, Irlan­dia – pro­gram 6‑letni
 • Joel John, Irlan­dia – pro­gram 6‑letni

Przyz­nano również nagrody stu­den­tom wyróż­ni­a­ją­cym się  w pra­cy dla społecznoś­ci aka­demick­iej. Otrzy­mali je:

 • Hus­sain Aljishi, Ara­bia Saudyjs­ka – pro­gram 6‑letni
 • Muntathir Alrashed, Ara­bia Saudyjs­ka – pro­gram stom­a­to­log­iczny
 • Ibrahim Akoum, Franc­ja – pro­gram 4‑letni.

Trady­cyjnie absol­wen­ci wybrali także najlep­szych nauczy­cieli roku. Wyróżnienia otrzy­mali:

 • Dr Marzena Miel­czarek z Klini­ki Oto­laryn­gologii, Onkologii Laryn­go­log­icznej, Audi­ologii i Foni­a­trii
 • Dr Katarzy­na Sere­jko z Klini­ki Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej
 • Dr Patryc­ja Pietrzak z Zakładu Ortodon­cji

Głos zabrał również absol­went z roku 2012 i brat tegorocznego absol­wen­ta – Pan Dr Vish­nu Pradeep. Słowa, które skierował do swoich młod­szych kolegów były pełne reflek­sji oraz motywacji do dal­szego roz­wo­ju zawodowego oraz oso­bis­tego.

Koń­cowym akcen­tem ofic­jal­nej częś­ci uroczys­toś­ci był wys­tęp Chóru Aka­demick­iego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego pod kierunk­iem prof. Anny Domańskiej. Cer­e­monię zakończyło odśpiewanie hym­nu aka­demick­iego GAUDEAMUS.

 

Więcej zdjęć na naszym pro­filu Flickr.

 • Opublikowano: 19 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP