Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


26 sty­cz­nia 2018 r., odbyła się uroczys­tość wręczenia dyplomów absol­wen­tom Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi  kierunku: lekarskiego i lekarsko-den­tysty­cznego, roku aka­demick­iego 2016/2017. Dyplomy otrzy­mało 185 absol­wen­tów kierunku lekarskiego (w tym 28  z wyróżnie­niem – tj. śred­nią powyżej 4,51) i 150 absol­wen­tów kierunku lekarsko- den­tysty­cznego.

Pod­czas uroczys­toś­ci uhonorowani zostali najlep­si absol­wen­ci należą­cy do Łódzkiej Okrę­gowej Izby Lekarskiej. Nagrody z rąk Preze­sa Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Łodzi ode­brali: Emil­ia Adams­ka ze śred­nią 4,70 – Wydzi­ał Lekars­ki, kierunek lekars­ki i Mile­na Majczak ze śred­nią 4,59 – Wydzi­ał Lekars­ki – Odd­zi­ał Stom­a­to­log­iczny, kierunek lekarsko-den­tysty­czny.

W tym roku również Łódz­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego uhonorowała najlep­szych stu­den­tów. Nagrody z rąk Preze­sa, Prze­mysława Andrze­ja­ka ode­brali: Emil­ia Adams­ka i Bartłomiej Pos­myk z kierunku lekarskiego oraz Jakub Bartczak i Mile­na Majczak z kierunku lekarsko-den­tysty­cznego.

Dodatkowe nagrody,  dla pię­ciu najlep­szych stu­den­tów kierunku lekarskiego, ufun­dowała fir­ma Salve Med­ica. Trafiły one do: Emilii Adamskiej, Bartłomie­ja Pom­sy­ka, Katarzyny Bauer, Dami­ana Mikul­skiego i Syl­wii Rossa.

W wydarze­niu udzi­ał uczest­niczyły Władze Uczel­ni: Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego – prof. Radzisław Kordek, Prorek­tor ds. Klin­icznych – prof. Adam Antczak, Dziekan Wydzi­ału Lekarskiego – prof. Marzen­na Zielińs­ka, Prodziekani Wydzi­ału Lekarskiego,  a także przed­staw­iciele regionu i Okrę­gowej Rady Lekarskiej.

O oprawę muzy­czną wydarzenia zad­bał Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Absol­wen­tom grat­u­lu­je­my i życzymy sukcesów!

 

  • Opublikowano: 29 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP