Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu


1 grud­nia 2017 r. odbyła się uroczys­tość wręczenia dyplomów absol­wen­tom roku aka­demick­iego 2016/2017 Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu, uroczyste nadanie sym­boli zawodowych oraz złoże­nie przyrzeczenia zawodowego przez absol­wen­tów Odd­zi­ału Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Dyplomy otrzy­mało 456 absol­wen­tów Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu z kierunk­ów: ratown­ict­wo medy­czne — 37 osób, diete­ty­ka — 92 oso­by, zdrowie pub­liczne – 67 osób, oraz z kierunk­ów: pielęg­niarst­wo — 162 oso­by i położnict­wo ‑101 osób.

Najlep­si absol­wen­ci każdego stop­nia i kierunku studiów otrzy­mali nagrody ufun­dowane przez Władze Wydzi­ału, dodatkowo funda­tora­mi nagród dla wyróżnionych absol­wen­tów, studiów pier­wszego stop­nia na kierunk­ach pielęg­niarst­wo i położnict­wo były: Okrę­gowa Rada Pielęg­niarek i Położnych w Łodzi oraz Łódz­ki Odd­zi­ał Pol­skiego Towarzyst­wa Pielęg­niarskiego.

Wręc­zone zostały również nagrody za osiąg­nię­cia sportowe przyz­nane przez Aka­demic­ki Związek Sportowy.

W wydarze­niu udzi­ał wzięły Władze Uczel­ni: Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia – prof. Tomasz Kost­ka, Dziekan Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu – prof. Mał­gorza­ta Wągrows­ka-Danilewicz, Prodziekan ds. Odd­zi­ału Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa – dr hab. prof. nadzw. Ewa Borowiak, Prodziekani i Pełnomoc­ni­cy Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu i Odd­zi­ału Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa oraz Władze pozostałych Wydzi­ałów Uczel­ni, a także przed­staw­iciele władz samorzą­du tery­to­ri­al­nego, władze i przed­staw­iciele orga­ni­za­cji środowisk pielęg­niarek i położnych, zasłużone pielęg­niar­ki i położne oraz bard­zo licznie przy­byli członkowie rodzin i blis­cy absol­wen­tów.

Wszys­tkim absol­wen­tom serdecznie grat­u­lu­je­my.

Link do pełnej galerii zdjęć.

  • Opublikowano: 5 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP