Aktualności

Uruchomienie sieci EDUROAM w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


eduroam-baner

Szanowni Państ­wo

Mamy przy­jem­ność poin­for­mować Państ­wa, że od 1 październi­ka 2016r. sieci bezprze­wodowe Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi ofic­jal­nie został przyłąc­zone do między­nar­o­dowej, aka­demick­iej sieci EDUROAM. Dzię­ki temu wszyscy pra­cown­i­cy i stu­den­ci naszej uczel­ni mogą korzys­tać z dostępu do sieci bezprze­wodowej na tere­nie dowol­nej uczel­ni włąc­zonej do powyższego pro­jek­tu. Aby uak­ty­wnić swo­je kon­to w sieci EDUROAM, należy zal­o­gować się tutaj za pomocą swo­jego uczel­ni­anego iden­ty­fika­to­ra oraz hasła i zaak­cep­tować reg­u­lamin dostępu do sieci.

Więcej infor­ma­cji na tem­at lokaliza­cji sieci EDUROAM na tere­nie Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, kon­fig­u­racji urządzeń dostępowych oraz kon­tak­tu w przy­pad­ku wys­tąpi­enia prob­lemów tech­nicznych moż­na znaleźć na stron­ie https://eduroam.umed.lodz.pl/.

Aktu­al­ną Listę dostęp­nych sieci na tere­nie Pol­s­ki oraz dodatkowe infor­ma­c­je na tem­at sieci EDUROAM, moż­na znaleźć na ofic­jal­nej stron­ie pro­jek­tu dostęp­nej pod adresem  http://www.eduroam.pl/.

Cen­trum Infor­maty­czno – Teleko­mu­nika­cyjne

  • Opublikowano: 5 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP