Aktualności

Uruchomione konkursy dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej


„Trze­cia Mis­ja Uczel­ni” nr  POWR.03.01.00-IP.08–00-3MU/1

Konkurs na pro­jek­ty doty­czące opra­cow­a­nia pro­gramów ksz­tałce­nia i real­iza­cji dzi­ałań dydak­ty­cznych, kursów, szkoleń dla nie­s­tandar­d­owych odbior­ców szkol­nict­wa wyższego służą­cych rozwi­ja­niu u jego uczest­ników kom­pe­tencji pozwala­ją­cych na:

  • akty­wiz­a­cję społeczną i zawodową;
  • posz­erzanie wiedzy ogól­nej i spec­jal­isty­cznej oraz rozwój zain­tere­sowań;
  • pobudze­nie akty­wnoś­ci eduka­cyjnej i kul­tur­al­nej;
  • zapo­b­ie­ganie społeczne­mu wyk­lucze­niu.

Ter­min składa­nia wniosków mija 26 czer­w­ca 2018 r. (do godz. 14.00)

Więcej infor­ma­cji pod linkiem
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/mu18/

 

„Pro­jek­ty aplika­cyjne” nr  1/4.1.4/2018/POIR

Konkurs ma na celu wybranie pro­jek­tów obe­j­mu­ją­cych B+R (bada­nia prze­mysłowe i/lub ekspery­men­talne prace roz­wo­jowe, które mogą być uzu­pełnione o prace przed­w­droże­niowe), Pro­jekt musi wpisy­wać się w co najm­niej jed­ną Kra­jową Inteligent­ną Spec­jal­iza­cję

Konkurs skierowany jest do kon­sor­cjów, w których skład wchodzi min­i­mum jed­na jed­nos­t­ka naukowa oraz min­i­mum jed­no przed­siębiorstwo

Miejsce real­iza­cji pro­jek­tu musi zna­j­dować się na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej w wojew­ództwie innym niż mazowieck­ie.

Konkurs podzielony na dwie rundy:

1) od 16 maja do 14 czer­w­ca 2018 r.
2) od 15 czer­w­ca do 16 lip­ca 2018 r. (do godz.16.00)

Więcej infor­ma­cji pod linkiem
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/

  • Opublikowano: 20 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP