Aktualności

Ustawy 2.0 – Informacja Rektora


Szanowni Państ­wo,

Kalen­darz prac, zaplanowany w Ustaw­ie 2.0, zobow­iązu­je nas do wdraża­nia kole­jnych jej ele­men­tów. Aktu­al­nie inten­sy­wnie pracu­je­my nad zapisa­mi nowego Statu­tu i reg­u­lam­inów określa­ją­cych nową orga­ni­za­cję Uczel­ni. Anal­izu­je­my zagad­nienia związane z ksz­tałce­niem i sprawa­mi pra­cown­iczy­mi.

Prag­nę jed­nak zwró­cić Państ­wa uwagę na szereg czyn­noś­ci określonych Ustawą, które w najbliższym cza­sie sta­ją się obow­iązkiem wszys­t­kich pra­cown­ików, biorą­cych udzi­ał w prowadze­niu dzi­ałal­noś­ci naukowej Uczel­ni.

W najbliższych dni­ach będziecie Państ­wo otrzymy­wać infor­ma­c­je doty­czące obow­iązku wypełnienia i złoże­nia oświad­czeń. Bard­zo proszę o uważne śledze­nie komu­nikatów i ter­mi­nową real­iza­cję określonych nimi zadań.

Pier­wsze oświad­cze­nie doty­czy dyscy­plin naukowych, które w ramach prowad­zonej dzi­ałal­noś­ci Państ­wo reprezen­tu­je­cie. Gen­er­al­nie, staramy się kwal­i­fikować w dziedzinie nauk medy­cznych i nauk o zdrow­iu, w trzech dyscy­plinach:  nau­ki far­ma­ceu­ty­czne, nau­ki medy­czne i nau­ki o zdrow­iu. Otrzy­ma­cie Państ­wo stosowny for­mu­la­rz – oświad­cze­nie o reprezen­towanej dziedzinie i dyscy­plin­ie naukowej, który należy niezwłocznie wypełnić i złożyć we właś­ci­wym dziekana­cie w nieprzekraczal­nym ter­minie do 30 listopa­da br. (poniżej klasy­fikac­ja dziedzin i dyscy­plin wynika­ją­ca z roz­porządzenia).

Ponieważ nie znamy jeszcze roz­porządzenia opisu­jącego ewalu­ację naukową uczel­ni, nie jest nam  również ostate­cznie znane stanowisko wzglę­dem klasy­fikacji cza­sop­ism naukowych i ich przyp­isa­nia do poszczegól­nych dziedzin i dyscy­plin, pozosta­je pewnie obszar niepewnoś­ci w zakre­sie odpowied­niej klasy­fikacji. Nie jest wyk­luc­zone, że będziemy zmuszeni do dokony­wa­nia pewnych korekt w późniejszym cza­sie. Jed­nak ter­miny nakazu­ją nam real­iza­cję obow­iązku złoże­nia wspom­ni­anych oświad­czeń już ter­az, stąd moja proś­ba o pilne złoże­nie doku­men­tu.

Drugie oświad­cze­nie o wyraże­niu zgody na zal­icze­nie do licz­by pra­cown­ików prowadzą­cych dzi­ałal­ność naukową, tzw. liczbę N, składane dla celów ewalu­acji jakoś­ci dzi­ałal­noś­ci naukowej, win­niś­cie Państ­wo złożyć we właś­ci­wym dziekana­cie, do 30 listopa­da br.  Oba oświad­czenia będą real­i­zowane razem.

Kole­jne oświad­cze­nie będzie doty­czyło dydak­ty­ki i wykaza­nia zasobów do prowadzenia poszczegól­nych kierunk­ów studiówOświad­cze­nie oso­by niebędącej pra­cown­ikiem Uczel­ni o okre­sie doświad­czenia zawodowego pozwala­jącego na praw­idłową real­iza­cję zajęć win­no zostać złożone bezpośred­nio w Dziale Rozliczeń Dydak­ty­cznych Uczel­ni, również do 30 listopa­da br.

Na koniec, obow­iązek poda­nia iden­ty­fika­to­ra ORCID. Każdy pra­cown­ik i dok­torant prowadzą­cy dzi­ałal­ność naukową, zoblig­owany jest do założe­nia elek­tron­icznego iden­ty­fika­to­ra naukow­ca na stron­ie ORCID. Więk­szość z Państ­wa złożyła już wyma­gane oświad­cze­nie. Oso­by, które nie dopełniły obow­iązku, win­ny niezwłocznie przesłać iden­ty­fika­tor ID ORCID na adres: orcid@umed.pl.

Przy­pom­i­nam, że bieżące infor­ma­c­je doty­czące Ustawy 2.0 dostęp­ne są w ser­wisie bip.umed.pl.

Poz­draw­iam,
Radzisław Kordek

 

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH ORAZ DYSCYPLIN ARTYSTYCZNYCH

stanow­ią­ca załącznik do roz­porządzenia Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego z dnia 20 wrześ­nia 2018 r. w spraw­ie dziedzin nau­ki i dyscy­plin naukowych oraz dyscy­plin artysty­cznych (Dz. U. poz. 1818)

Lp. Dziedz­i­na nauki/sztuki Dyscy­plina naukowa/artystyczna

 

1 Dziedz­i­na nauk human­isty­cznych 1) arche­olo­gia

2) filo­zofia

3) his­to­ria

4) językoz­naw­st­wo

5) lit­er­atur­oz­naw­st­wo

6) nau­ki o kul­turze i religii

7) nau­ki o sztuce

2 Dziedz­i­na nauk inżynieryjno-tech­nicznych 1) architek­tu­ra i urban­isty­ka

2) automaty­ka, elek­tron­i­ka i elek­trotech­ni­ka

3) infor­maty­ka tech­nicz­na i teleko­mu­nikac­ja

4) inżynieria bio­m­e­dy­cz­na

5) inżynieria chemicz­na

6) inżynieria lądowa i trans­port

7) inżynieria mate­ri­ałowa

8) inżynieria mechan­icz­na

9) inżynieria środowiska, gór­nict­wo i ener­gety­ka

3 Dziedz­i­na nauk medy­cznych i nauk o zdrow­iu 1) nau­ki far­ma­ceu­ty­czne

2) nau­ki medy­czne

3) nau­ki o kul­turze fizy­cznej

4) nau­ki o zdrow­iu

4 Dziedz­i­na nauk rol­niczych 1) nau­ki leśne

2) rol­nict­wo i ogrod­nict­wo

3) tech­nolo­gia żywnoś­ci i żywienia

4) wetery­nar­ia

5) zootech­ni­ka i rybact­wo

5 Dziedz­i­na nauk społecznych 1) ekono­mia i finanse

2) geografia społeczno-eko­nom­icz­na i gospo­dar­ka przestrzen­na

3) nau­ki o bez­pieczeńst­wie

4) nau­ki o komu­nikacji społecznej i medi­ach

5) nau­ki o poli­tyce i admin­is­tracji

6) nau­ki o zarządza­niu i jakoś­ci

7) nau­ki prawne

8) nau­ki socjo­log­iczne

9) ped­a­gogi­ka

10) pra­wo kanon­iczne

11) psy­cholo­gia

6 Dziedz­i­na nauk ścisłych i przy­rod­niczych 1) astrono­mia

2) infor­maty­ka

3) matem­aty­ka

4) nau­ki bio­log­iczne

5) nau­ki chemiczne

6) nau­ki fizy­czne

7) nau­ki o Zie­mi i środowisku

7 Dziedz­i­na nauk teo­log­icznych nau­ki teo­log­iczne
8

 

Dziedz­i­na sztu­ki 1) sztu­ki fil­mowe i teatralne

2) sztu­ki muzy­czne

3) sztu­ki plas­ty­czne i kon­serwac­ja dzieł sztu­ki

 

 

 

  • Opublikowano: 23 listopada 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP