Aktualności

Ustawy 2.0 – Informacja Rektora


Szanowni Państwo,

Kalendarz prac, zaplanowany w Ustawie 2.0, zobowiązuje nas do wdrażania kolejnych jej elementów. Aktualnie intensywnie pracujemy nad zapisami nowego Statutu i regulaminów określających nową organizację Uczelni. Analizujemy zagadnienia związane z kształceniem i sprawami pracowniczymi.

Pragnę jednak zwrócić Państwa uwagę na szereg czynności określonych Ustawą, które w najbliższym czasie stają się obowiązkiem wszystkich pracowników, biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej Uczelni.

W najbliższych dniach będziecie Państwo otrzymywać informacje dotyczące obowiązku wypełnienia i złożenia oświadczeń. Bardzo proszę o uważne śledzenie komunikatów i terminową realizację określonych nimi zadań.

Pierwsze oświadczenie dotyczy dyscyplin naukowych, które w ramach prowadzonej działalności Państwo reprezentujecie. Generalnie, staramy się kwalifikować w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w trzech dyscyplinach:  nauki farmaceutyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Otrzymacie Państwo stosowny formularz – oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej, który należy niezwłocznie wypełnić i złożyć we właściwym dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. (poniżej klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wynikająca z rozporządzenia).

Ponieważ nie znamy jeszcze rozporządzenia opisującego ewaluację naukową uczelni, nie jest nam  również ostatecznie znane stanowisko względem klasyfikacji czasopism naukowych i ich przypisania do poszczególnych dziedzin i dyscyplin, pozostaje pewnie obszar niepewności w zakresie odpowiedniej klasyfikacji. Nie jest wykluczone, że będziemy zmuszeni do dokonywania pewnych korekt w późniejszym czasie. Jednak terminy nakazują nam realizację obowiązku złożenia wspomnianych oświadczeń już teraz, stąd moja prośba o pilne złożenie dokumentu.

Drugie oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczbę N, składane dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej, winniście Państwo złożyć we właściwym dziekanacie, do 30 listopada br.  Oba oświadczenia będą realizowane razem.

Kolejne oświadczenie będzie dotyczyło dydaktyki i wykazania zasobów do prowadzenia poszczególnych kierunków studiówOświadczenie osoby niebędącej pracownikiem Uczelni o okresie doświadczenia zawodowego pozwalającego na prawidłową realizację zajęć winno zostać złożone bezpośrednio w Dziale Rozliczeń Dydaktycznych Uczelni, również do 30 listopada br.

Na koniec, obowiązek podania identyfikatora ORCID. Każdy pracownik i doktorant prowadzący działalność naukową, zobligowany jest do założenia elektronicznego identyfikatora naukowca na stronie ORCID. Większość z Państwa złożyła już wymagane oświadczenie. Osoby, które nie dopełniły obowiązku, winny niezwłocznie przesłać identyfikator ID ORCID na adres: orcid@umed.pl.

Przypominam, że bieżące informacje dotyczące Ustawy 2.0 dostępne są w serwisie bip.umed.pl.

Pozdrawiam,
Radzisław Kordek

 

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH ORAZ DYSCYPLIN ARTYSTYCZNYCH

stanowiąca załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818)

Lp. Dziedzina nauki/sztuki Dyscyplina naukowa/artystyczna

 

1 Dziedzina nauk humanistycznych 1) archeologia

2) filozofia

3) historia

4) językoznawstwo

5) literaturoznawstwo

6) nauki o kulturze i religii

7) nauki o sztuce

2 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 1) architektura i urbanistyka

2) automatyka, elektronika i elektrotechnika

3) informatyka techniczna i telekomunikacja

4) inżynieria biomedyczna

5) inżynieria chemiczna

6) inżynieria lądowa i transport

7) inżynieria materiałowa

8) inżynieria mechaniczna

9) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

3 Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 1) nauki farmaceutyczne

2) nauki medyczne

3) nauki o kulturze fizycznej

4) nauki o zdrowiu

4 Dziedzina nauk rolniczych 1) nauki leśne

2) rolnictwo i ogrodnictwo

3) technologia żywności i żywienia

4) weterynaria

5) zootechnika i rybactwo

5 Dziedzina nauk społecznych 1) ekonomia i finanse

2) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

3) nauki o bezpieczeństwie

4) nauki o komunikacji społecznej i mediach

5) nauki o polityce i administracji

6) nauki o zarządzaniu i jakości

7) nauki prawne

8) nauki socjologiczne

9) pedagogika

10) prawo kanoniczne

11) psychologia

6 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 1) astronomia

2) informatyka

3) matematyka

4) nauki biologiczne

5) nauki chemiczne

6) nauki fizyczne

7) nauki o Ziemi i środowisku

7 Dziedzina nauk teologicznych nauki teologiczne
8

 

Dziedzina sztuki 1) sztuki filmowe i teatralne

2) sztuki muzyczne

3) sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

 

 

  • Opublikowano: 23 listopada 2018
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!