Aktualności

Utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych


Szanowni Państ­wo, 

Infor­mu­je­my, że w wyniku awarii wys­tąpiły utrud­nienia w dostępie do sys­temów infor­maty­cznych Uczel­ni oraz sieci Inter­net. Aktu­al­nie trwa­ją czyn­noś­ci zmierza­jące do zdi­ag­no­zowa­nia i napraw­ienia przy­czyny błę­du.

Dołożymy wszel­kich starań aby uster­ka została usunię­ta jak najszy­b­ciej.

 

Za utrud­nienia przeprasza­my

Cen­trum IT

  • Opublikowano: 2 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP