Aktualności

V edycja konferencji MEDmeetsTECH


18 kwiet­nia 2018 r. w Warsza­w­ie odbędzie się V edy­c­ja kon­fer­encji MED­meet­sTECH, która tym razem  poświę­cona będzie zagad­nieniom z obszaru telem­e­dy­cyny. Do doskon­ała okaz­ja aby poroz­maw­iać o tym, jak zmienia się rynek, gdzie ist­nieją najwięk­sze potrze­by i w jaki sposób w prak­tyce pro­jek­tować i wdrażać innowac­je telem­e­dy­czne.

Celem dzi­ała­nia MED­meet­sTECH jest ułatwian­ie tworzenia i imple­men­tac­ja innowacji w medy­cynie, co najlepiej osiągnąć poprzez edukację i inter­dyscy­pli­narną współpracę. Twor­zona jest przestrzeń dla ekspertów medy­cyny, nau­ki, tech­nologii i biz­ne­su do naw­iąza­nia dia­logu i wymi­any doświad­czeń. To właśnie w cza­sie corocznych spotkań w ramach MED­meet­sTECH rodzą się nowe pro­jek­ty i zaczy­na­ją dłu­goter­mi­nowe współprace.

Pro­gram kon­fer­encji składać się będzie z sied­miu sesji: trendy, medy­cy­na, trans­fer wiedzy, reg­u­lac­je prawne, finan­sowanie oraz prezen­tac­je star­tupów. W cza­sie wydarzenia będzie mowa o najlep­szych prak­tykach wdraża­nia sys­temów telem­e­dy­cznych, różnych for­ma­ch finan­sowa­nia takich świad­czeń przez płat­ni­ka pub­licznego lub pry­wat­nego oraz tren­dach na świa­towych rynkach. Zaprezen­tu­ją się naj­ciekawsze star­tupy z obszaru telem­e­dy­cy­na a także będzie moż­na poroz­maw­iać o prawnych wyzwa­ni­ach rozwi­ja­nia star­tupu w tym obszarze.

MED­meet­sTECH to wydarze­nie dla

  • lekarzy zain­tere­sowanych innowac­ja­mi w medy­cynie,
  • przed­siębior­ców oraz star­tupow­ców,
  • naukow­ców,
  • pra­cown­ików firm far­ma­ceu­ty­cznych,
  • inwest­orów,
  • pro­gramistów, design­erów,
  • stu­den­tów,

Part­nerem wydarzenia jest Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału.

Więcej na tem­at kon­fer­encji na www.MEDmeetsTECH.com.

  • Opublikowano: 22 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP