Aktualności

V Konferencja Kardio Prenatal 16–17.06.2023


Serdecznie zaprasza­my na V Między­nar­o­dową Kon­fer­encję Naukową Kar­dio Pre­na­tal “Wady ser­ca (TGA i HLHS) u płodów, noworod­ków, dzieci i dorosłych” do Łodzi w dni­ach 16–17.06.2023 pod patronatem Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej oraz Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Hon­orowy­mi Gość­mi naszego wydarzenia będą:

Prof. Michael Katz (Dok­tor Hon­oris Causa Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi) oraz Prof. Nor­man H. Sil­ver­man.

Przy­go­towal­iśmy dla Państ­wa niezwyk­le ciekawy i mamy nadzieję intere­su­ją­cy pro­gram naukowy przed­staw­ia­jąc najnowsze doniesienia klin­iczne w kar­di­ologii pre­na­tal­nej, kar­di­ologii i kar­diochirurgii dziecięcej.

Wybit­ni wykład­ow­cy z zakre­su ginekologii i położnict­wa, peri­na­tologii, gene­ty­ki i kar­di­ologii pre­na­tal­nej, kar­diochirurgii dziecięcej, kar­di­ologii dziecięcej przy­bliżą Państ­wu postępowanie i losy naszych najmłod­szych pac­jen­tów czyli płodów. Kar­di­olog dorosły odpowie jak przy­go­tować nas­to­lat­ka po oper­acji ser­ca do jego zdrowej prokreacji.

Nasze forum jest otwarte dla rezy­den­tów, stu­den­tów i pielęg­niarek a przede wszys­t­kich tych medyków, którzy lubią wyzwa­nia, zagad­ki, edukację oraz inter­ne­tową współpracę.

Jesteśmy przeko­nani, że czas spęd­zony w tak wspani­ałym gronie uczest­ników i wykład­ow­ców będzie dla nas wspani­ałą okazją do rozmów oraz dyskusji, wymi­any doświad­czeń, a także znakomitej inte­gracji środowiska na sali wykład­owej i w kulu­arach.

Serdecznie zaprasza­my do zgłasza­nia prac naukowych i kazuisty­cznych, które będą prezen­towane pod­czas Kon­fer­encji Kardio–Prenatal 2023.

Ostate­czny ter­min nadsyła­nia prac upły­wa 25 kwiet­nia 2023.

Komitet Orga­ni­za­cyjny, Zarząd Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej

 

Broszu­ra Kon­fer­en­cyj­na 2023

  • Opublikowano: 18 kwietnia 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP