Aktualności

V Konferencja „W Sercu Łodzi”


Szanowni Państ­wo,
Koleżan­ki i Koledzy,

wraniczW imie­niu Komite­tu Naukowego i Orga­ni­za­cyjnego mam zaszczyt zaprosić Państ­wa  na V Kon­fer­encję „W Ser­cu Łodzi”, która odbędzie się w dni­ach 31 mar­ca — 1 kwiet­nia 2017 po raz dru­gi w lokaliza­cji Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym UM w Łodzi — Aula 1000

Pią­ta edy­c­ja Kon­fer­encji „W Ser­cu Łodzi”, wzorem poprzed­nich lat, będzie miała charak­ter eduka­cyjny, a jej celem jest przy­bliże­nie środowisku lekarzy kar­di­ologów, internistów lekarzy rodzin­nych, ratown­ików medy­cznych, pielęg­niarek i stu­den­tów aktu­al­nych wyty­cznych doty­czą­cych far­makoter­apii zaburzeń ryt­mu i niewydol­noś­ci ser­ca oraz wskazań do różnych form elek­troter­apii. W trak­cie Kon­fer­encji zostaną omówione wskaza­nia do sty­mu­lacji ser­ca, ter­apii resyn­chro­nizu­jącej, implan­tacji kar­diow­ert­erów defi­bry­la­torów oraz do różnych rodza­jów ablacji.

Kon­tynu­u­je­my wprowad­zoną w ubiegłym roku dodatkową for­mę edukacji – ses­je warsz­ta­towe dla nie-elek­trofizjologów.  Ses­je skierowane są w szczegól­noś­ci do chirurgów, anestezjologów i lekarzy internistów. Zaprasza­my również na ses­je warsz­ta­towe poświę­cone lecze­niu nad­ciśnienia tęt­niczego u pac­jen­tów z niewydol­noś­cią nerek oraz wyko­rzys­ta­niu ABPM w codzi­en­nej prak­tyce lekarskiej.

Pon­ad­to w trak­cie Sesji ZUS uczest­ni­cy będą mieli możli­wość pogłę­bi­enia i uzu­pełnienia wiedzy z zakre­su orzecznict­wa lekarskiego i reha­bil­i­tacji w prewencji.

Uzu­pełnie­niem poszczegól­nych sesji będą omaw­iane inter­ak­ty­wnie przy­pad­ki klin­iczne pozwala­jące na sprawdze­nie wiedzy uczest­ników i pod­ję­cie samodziel­nie decyzji ter­apeu­ty­cznych. Przed­staw­iane prob­le­my omówione będą od pod­staw, uwzględ­ni­a­jąc zarówno zagad­nienia klin­iczne jak i elek­trokar­dio­graficzne.

Wprowadze­niem do Kon­fer­encji będzie kurs EKG, pozwala­ją­cy początku­ją­cym na poz­nanie EKG od pod­staw, a dla znaw­ców prob­le­mu, będą­cy dobrym przy­pom­nie­niem tej dziedziny wiedzy.

Przed­staw­imy również nowoś­ci doty­czące elek­trokar­di­ologii, w więk­szoś­ci dostęp­ne już dla naszych pac­jen­tów.

Połącze­nie wiedzy i doświad­czeń najlep­szych spec­jal­istów i auto­ry­tetów łódz­kich ośrod­ków będzie stanow­iło kom­pendi­um wiedzy o współczes­nej elek­troter­apii.

Rejes­trac­ja  na stron­ie www.wserculodzi.pl

Zaprasza­my do udzi­ału !

Prof. Jerzy Krzysztof Wran­icz

kardio

  • Opublikowano: 13 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP