Aktualności

V4 Conference


W dni­ach 26–29 kwiet­nia 2018 w Łodzi goś­ciło grono stu­den­tów z Pol­s­ki oraz zagrani­cy, którzy wzięli udzi­ał w „V4 Con­fer­ence”. Była to dru­ga edy­c­ja pro­jek­tu, który pow­stał jako wspól­na inic­jaty­wa czterech orga­ni­za­cji, zrzesza­ją­cych stu­den­tów medy­cyny —  IFM­SA-Poland, IFMSA-CZ, SloM­SA oraz HuM­SIRC. Po raz pier­wszy przed­staw­iciele Pol­s­ki, Czech, Węgi­er i Słowacji spotkali się w 2017 roku w Bal­a­ton­fured, na Węgrzech.

Uczest­ni­cy tegorocznego wydarzenia spotkali się w Łodzi nie tylko, żeby poz­nać się lep­iej i naw­iązać między­nar­o­dową współpracę, ale również, żeby zwięk­szyć swo­ją wiedzę na tem­at zdrowia psy­chicznego. Mieli okazję wysłuchać wykładów na tem­at najwięk­szych prob­lemów związanych ze zdrowiem psy­chicznym oraz związanych z współpracą inter­dyscy­pli­narną, a także wzięli udzi­ał w deba­cie oks­fordzkiej oraz w tzw. „Project Fair”, pod­czas którego mogli wymienić się inic­jaty­wa­mi i pro­jek­ta­mi doty­czą­cych zdrowia psy­chicznego w różnych państ­wach. W trak­cie wydarzenia odbyły się również warsz­taty z umiejęt­noś­ci mięk­kich, prowad­zone przez tren­erów IFM­SA-Poland, nato­mi­ast w sobotę warsz­taty z narzędzi psy­cho­log­icznych niezbęd­nych w pra­cy lekarza poprowadzili spec­jal­iś­ci z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Wydarze­nie było również niepow­tarzal­ną okazją do poz­na­nia Łodzi. W trak­cie kon­fer­encji uczest­ni­cy mogli obe­jrzeć Plan­e­tar­i­um EC1 oraz zobaczyć takie miejs­ca jak: woon­erfy, liczne łódzkie murale, Pasaż Róży czy Plac Wol­noś­ci. W trak­cie social pro­gra­mu uczest­ni­cy mieli okazję poz­nać lep­iej kul­tu­ry wszys­t­kich czterech państw, dzię­ki quizowi z wiedzy o różnych nar­o­dowoś­ci­ach oraz spotka­niu inte­gra­cyjnym, na które przed­staw­iciele poszczegól­nych państw przy­wieźli swo­je region­alne przekąs­ki i napo­je.

Wydarze­nie stanow­iło jedyną w swoim rodza­ju możli­wość wymi­any doświad­czeń i wypra­cow­anie pomysłów na dal­sze, wspólne dzi­ała­nia, mające na celu poprawę pro­fi­lak­ty­ki chorób i postaw prozdrowot­nych. Jest to również niepow­tarzal­na okaz­ja do spotka­nia stu­den­tów medy­cyny z Pol­s­ki, Czech, Słowacji oraz Węgi­er, naw­iąza­nia między­nar­o­dowych zna­jo­moś­ci i zacieśnienia więzi pomiędzy kra­ja­mi Europy Środ­kowej. Dodatkowej wartoś­ci wydarze­niu dodał fakt, że w nim wzięli udzi­ał również stu­den­ci Eng­lish Divi­sion studi­u­ją­cy na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi, co umożli­wiło również bliższe poz­nanie ich kul­tur — są to w więk­szoś­ci stu­den­ci z Egip­tu oraz Ara­bii Saudyjskiej.

Wydarze­nie objęte było patronatem: Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — prof. dr hab. n. med. Radzisława Kord­ka, Prezy­dent Mias­ta Łodzi — Han­ny Zdanowskiej, Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego — Witol­da Stęp­nia, Okrę­gowej Izby Lekarskiej w Łodzi, Pol­skiego Towarzyst­wa Psy­chi­a­trycznego oraz Pol­skiego Towarzyst­wa Psy­cho­log­icznego.

Pro­jekt „V4 Con­fer­ence” jest pro­jek­tem współ­fi­nan­sowanym z budże­tu mias­ta Łodzi.

 

  • Opublikowano: 16 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP